Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy 1,4 mln zł na wsparcie kontraktów socjalnych

1,4 mln zł na wsparcie kontraktów socjalnych

0
1,4 mln zł na wsparcie kontraktów socjalnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 1.400.000 złotych na otwarty konkurs ofert „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014 r.” Jest on realizowany w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

O dotacje mogą się ubiegać instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej.

Zadaniem, przewidzianym na ten rok, jest zorganizowanie dla grupy osób bezrobotnych zajęć reintegracji społeczno-zawodowej, tak, by w roku przyszłym mogły one podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub w spółdzielni socjalnej, albo uruchomić własną działalność gospodarczą.

Kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym. Określa ona sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów i w aktywizacji społeczno-zawodowej. Kontrakt przewiduje wzajemne zobowiązania stron, np. udział w pracach społecznie użytecznych czy wyliczenie ustalonych z pracownikiem socjalnym działań, które powinna podjąć osoba lub rodzina, chcąca poprawić swoją sytuację.

Oferty można składać do 28 lutego 2014 r.

źródło: MPiPS