Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Agencje zatrudnienia – już obowiązują nowe przepisy

Agencje zatrudnienia – już obowiązują nowe przepisy

0
Agencje zatrudnienia – już obowiązują nowe przepisy

W dniu 23.08.2013 r. weszły w życie nowe regulacje wykonawcze dotyczące prowadzenia agencji zatrudnienia. Przepisy, o których mowa, zostały zawarte w rozp. MPiPS z dn. 30.07.2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (poz. 899).

Zmiana przepisów związana jest z wprowadzeniem ustawy deregulacyjnej, za pośrednictwem której znowelizowano przepisy ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), w zakresie unormowań dotyczących prowadzenia agencji zatrudnienia. Celem wspomnianych zmian było uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem przez podmioty działalności w formie agencji zatrudnienia.

W nowym rozp. określono wzory następujących dokumentów:

  • wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (zał. nr 1),
  • certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (zał. nr 2),
  • formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia składanych przez agencje zatrudnienia (zał. nr 3),
  • formularza zbiorczej informacji o działalności agencji zatrudnienia składanej przez marszałka województwa (zał. nr 4).

W myśl przepisu przejściowego – do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem 23.08.2013 r. stosuje się dotychczasowe wzory formularzy wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru.

grk