Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Akty wykonawcze do nowej ustawy o cudzoziemcach

Akty wykonawcze do nowej ustawy o cudzoziemcach

0
Akty wykonawcze do nowej ustawy o cudzoziemcach

Wchodząca w życie z dniem 01.05.br. nowa ustawa z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650, ze zm.) przewiduje zachowanie w mocy kilkunastu aktów wykonawczych, wydanych na podstawie dotychczasowej ustawy z dn. 13.06.2003 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.). Jednocześnie ustawa z dn. 12.12.2013 r. ustanawia procedury wymagające wprowadzenia nowych rozporządzeń. Pierwsze z nich zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z art. 520 ustawy z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach – dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie poprzedniej ustawy (w oparciu o delegacje wskazane w pkt 1 powołanego art.) zachowują moc do dnia wejścia w życie regulacji wykonawczych wydanych w drodze upoważnień zawartych w nowej ustawie o cudzoziemcach.
Ponadto dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie delegacji określonych w innych ustawach (art. 520 pkt 2–4 ustawy z dn. 12.12.2013 r.) zachowują moc do czasu wejścia w życie rozporządzeń wydanych w oparciu o znowelizowane upoważnienia. Jednak żadne „stare” akty wykonawcze nie mogą obowiązywać dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach (01.05.2014 r.).
Ustawa z dn. 12.12.2013 r. przewiduje szereg nowych, jak i zmodyfikowanych procedur związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP. W związku z tym w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały pierwsze akty wykonawcze dotyczące poszczególnych aspektów objętych regulacją nowej ustawy o cudzoziemcach; należą do nich:

 • rozp. MSW z dn. 16.04.2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi (Dz.U. poz. 513),
 • rozp. MSW z dn. 16.04.2014 r. w sprawie wzoru stempla potwierdzającego przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni (Dz.U. poz. 514),
 • rozp. MSW z dn. 18.04.2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (Dz.U. poz. 519),
 • rozp. MSW z dn. 17.04.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (Dz.U. poz. 532),
 • rozp. MSW z dn. 23.04.2014 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w tym ośrodku albo areszcie (Dz.U. poz. 533),
 • rozp. MSW z dn. 18.04.2014 r. w sprawie obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony (Dz.U. poz. 534),
 • rozp. MSW z dn. 23.04.2014 r. w sprawie wzoru formularza decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej cudzoziemcowi, który przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa (Dz.U. poz. 535),
 • rozp. MSW z dn. 23.04.2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz.U. poz. 546),
 • rozp. MSW z dn. 23.04.2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie (Dz.U. poz. 549),
 • rozp. MSW z dn. 24.04.2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 550),
 • rozp. MSW z dn. 25.04.2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz.U. poz. 554).

Wszystkie powyżej wymienione akty wykonawcze wchodzą w życie z dniem 01.05.2014 r.

Maciej Ofierski