Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ – rozpoczyna się ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna

Aktywizacja zawodowa osób 50+ – rozpoczyna się ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna

0
Aktywizacja zawodowa osób 50+ – rozpoczyna się ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna

Od 2008 roku stale zwiększa się liczba pracujących osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Do działań Rządu na rzecz dalszej aktywizacji zawodowej osób 50+ dołączyła właśnie ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 

W 2008 roku pracowała tylko co trzecia osoba w wieku 55-64 lat – wskaźnik zatrudnienia dla tej grupy wiekowej wynosił wówczas 31,6%. Pięć lat później, według najnowszych danych Eurostatu z trzeciego kwartału 2013 roku, zatrudnionych było już 41,3% kobiet i mężczyzn w tym wieku.

Wciąż jest to wskaźnik niższy od średniego w krajach UE, wynoszącego 50,9%, jednak mimo to dostrzegalna jest wyraźna poprawa, a dystans Polski do Europy stale maleje.

O tym, że niski poziom aktywności zawodowej osób w wieku 55-64 lata nie musi być zjawiskiem naturalnym, świadczą przykłady takich państw jak Szwecja, gdzie pracuje aż 73,9% osób w wieku 55-64 lat, Niemcy (64,1%) czy Dania (62,5%) (Eurostat, dane za 3 kwartał 2013 roku).

Bierność zawodowa w Polsce częściej występuje wśród kobiet 50+ – w trzecim kwartale 2013 roku pracowało 52,4% mężczyzn w wieku 55-64 i tylko 31,5% kobiet, podczas gdy dla wszystkich osób w wieku produkcyjnym wskaźniki te wynosiły odpowiednio 67,5% i 53,9%.

– Wsparcie osób w wieku 50+ na rynku pracy jest naturalną konsekwencją zmian demograficznych. Rozpoczęta właśnie kampania informacyjno-promocyjna propagująca aktywność zawodową osób
w wieku 50+ to kolejny krok podjęty w celu utrzymania korzystnego trendu rosnącego zatrudnienia osób 50+ – zapowiada Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Głównym celem ogólnopolskiej kampanii realizowanej w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” jest promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+. Kampania zmierzać będzie również do podniesienia świadomości w zakresie istniejących instrumentów wspierających pracodawców i osoby 50+ oraz zmiany postaw pracodawców i stereotypów z jakimi muszą się mierzyć osoby dojrzałe na rynku pracy.

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ jest niezmiernie istotna również w kontekście społeczno-ekonomicznym. Poza poprawą jakości życia samych kobiet i mężczyzn w wieku 50+, jest to kwestia ważna dla kondycji polskiej gospodarki, rynku pracy, a także finansów publicznych.

PODJĘTE DZIAŁANIA STYMULUJĄCE WZROST ZATRUDNIENIA OSÓB 50+

Od 2008 roku prowadzony jest szereg działań w ramach Programu „Solidarność pokoleń”, zaprojektowanych w celu podniesienia wskaźników zatrudnienia w przedziale wiekowym 50+. W roku 2020 Program zakłada osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50%.

Jednym z założeń Programu było zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, m.in. poprzez zwolnienie pracodawców ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
czy skrócenie okresu, za który pracodawca płaci wynagrodzenie w przypadku choroby pracownika. Ważne są także ułatwienia w dostępie do szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Wprowadzone zostały również rozwiązania zmierzające do rozwoju opieki nad małymi dziećmi obejmujące zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli. Umożliwia to pozostanie na rynku pracy m.in. babciom i dziadkom.

Bezpośrednio do kobiet i mężczyzn w wieku 50+ skierowane zostało także wsparcie w ramach licznych programów i projektów finansowanych z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Solidarność pokoleń” został zaktualizowany w grudniu 2013 roku. W nowej wersji duży nacisk został położony m.in. na zwiększanie kompetencji osób w wieku 45+, tak, by jak najdłużej mogły one odpowiadać na potrzeby rynku pracy.

W ramach budowania kompleksowej polityki senioralnej, wraz z aktualizacją Programu „Solidarność pokoleń” zostały również przyjęte „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” (ASOS) oraz „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, w których szeroko ujęto różne aspekty życia i funkcjonowania seniorów.

Wszystkie trzy wymienione dokumenty przedstawiają spójną wizję działań, które wspierają aktywność zawodową, społeczną oraz sprzyjają poprawie jakości życia osób po 50. roku życia.

Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna propagująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ będzie towarzyszyć realizacji Programu „Solidarność pokoleń”. Kampania prowadzona będzie od lutego 2014 do listopada 2014 roku.

źródło: http://50plus.gov.pl/