Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci mogą pobierać zasiłek przez dłuższy okres

Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci mogą pobierać zasiłek przez dłuższy okres

0
Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci mogą pobierać zasiłek przez dłuższy okres

W ramach nowelizacji z dn. 14.03.2014 r. (Dz.U. poz. 598) wprowadzono w ustawie z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zmiany korzystne dla osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci.

Zmiana, o której mowa, odnosi się do bezrobotnych, mających prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Co do zasady podstawowym okresem pobierania wspomnianego zasiłku jest okres 180-dniowy. Jednak w stosunku do bezrobotnych zamieszkałych na obszarze powiatu o podwyższonej stopie bezrobocia, mających ukończony 50 rok życia oraz posiadających jednocześnie 20-letni okres uprawniający do zasiłku, a także bezrobotnych utrzymujących co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 15, przy czym małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny – okres pobierania zasiłku jest dłuższy i wynosi 365 dni. Do grupy bezrobotnych mających prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez okres 365 dni dodano – w drodze nowelizacji z dn. 14.03.2014 r. – nową kategorię uprawnionych, czyli osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Powyższą zmianę zrealizowano poprzez dodanie lit. d w art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Nowela przywołanego przepisu weszła w życie z dniem 27.05.br.

Maciej Ofierski