Strona główna Porady ekspertów Bieg okresu wypowiedzenia

Bieg okresu wypowiedzenia

0
Bieg okresu wypowiedzenia

Nauczyciel mianowany był zatrudniony w pełnym wymiarze, jednak z powodu ograniczenia zatrudnienia dyrektor szkoły, po wyczerpaniu innych możliwości, musiał wręczyć mu wypowiedzenie stosunku pracy. Nauczyciel jednak nie chciał przyjąć tego pisma, na tę okoliczność została nawet spisana notatka służbowa o odmowie przyjęcia wypowiedzenia. Wysłano więc wypowiedzenie listem za potwierdzeniem odbioru. Jednak nauczyciel listu również nie odebrał. W opinii dyrektora postępowanie szkoły było słuszne, a nieodebranie wypowiedzenia przez nauczyciela nie oznacza wstrzymania biegu okresu wypowiedzenia. Proszę o interpretację, jak powinien był w tej sytuacji postąpić dyrektor szkoły.

Odpowiedź

Jeśli w szkole z powodu zmian organizacyjnych (np. zmniejszenia liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania) zachodzi konieczność ograniczenia wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, dyrektor szkoły postępuje zgodnie z przepisami art. 20 i 22 KN. Jeśli nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania nie wyrazi zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 KN. W praktyce oznacza to, że dyrektor szkoły rozwiązuje z takim nauczycielem stosunek pracy lub – na wniosek nauczyciela – przenosi go w stan nieczyn-ny. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych powyżej następuje z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Oznacza to, że dyrektor szkoły musi wypowiedzieć stosunek pracy najpóźniej do 31 maja.

Wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronną czynnością prawną. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w momencie, kiedy pracownikowi zostanie wręczone wypowiedzenie w taki sposób, by miał on realną możliwość zapoznania się z jego treścią. Błędne jest więc przekonanie, iż nieprzyjęcie wypowiedzenia spowoduje, że nie wywoła ono skutków prawnych, które jedna ze stron stosunku pracy chce osiągnąć. Warto w tym miejscu przywołać wyrok SN z dn. 23.01.1998 r. (I PKN 501/97), zgodnie z którym jako moment dokonania wypowiedzenia warunków umowy o pracę należy przyjąć chwilę, w której wypowiedzenie dotarło do pracownika w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy, choćby pracownik odmówił zapoznania się z nim. Z treści pytania wynika, że pracodawca stworzył nauczycielowi możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia, wręczając je nauczycielowi. Ten jednak odmówił jego przyjęcia, co zostało poświadczone notatką służbową (często w przypadku odmowy pracownika przyjęcia wypowiedzenia notatkę na tę okoliczność sporządza się w obecności świadków). W świetle podanego stanu faktycznego, należy sądzić, iż w dniu, w którym nauczyciel otrzymał do rąk wypowiedzenie stosunku pracy i odmówił jego przyjęcia, rozpoczął bieg trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Maciej Ofierski

specjalista prawa pracy