Strona główna Aktualności oświatowe Samorząd Broniarz: jednorazowy dodatek uzupełniający to instrument dyscyplinujący samorządy

Broniarz: jednorazowy dodatek uzupełniający to instrument dyscyplinujący samorządy

0
Broniarz: jednorazowy dodatek uzupełniający to instrument dyscyplinujący samorządy

31 stycznia mija termin wypłaty dodatków uzupełniających. Jak mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz, dodatki wprowadzono dlatego, że samorządy nie wywiązywały się ze swoich ustawowych obowiązków.

 

Zgodnie z przepisami art. 30a KN do 20 stycznia każdego roku samorząd przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli okaże się, że na terenie danej j.s.t. w roku podlegającym analizie nie osiągnięto zagwarantowanych w KN wysokości średnich wynagrodzeń, samorząd ustala różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi a minimalnymi, czyli tymi, które zobowiązany był ponieść zgodnie z postanowieniami KN.

Samorząd ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku (art. 30a ust. 2 KN).

Co istotne, różnica, o której wyżej mowa, jest ustalana osobno dla każdego stopnia awansu zawodowego. Oznacza to, że samorząd, który przeznaczył na nauczycielskie pensje mniej, niż wymaga ustawa, ustala kwotę niedopłaty w poszczególnych grupach awansu, dzieli ją między nauczycieli danej grupy i wypłaca w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego w terminie do 31 stycznia. Ta zasada może się zmienić, jeśli w życie wejdzie nowelizacja Karty nauczyciela. MEN chce, by średnie wynagrodzenia były rozliczane zbiorczo dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych w danej j.s.t., bez podziału na stopnie awansu. To będzie oznaczać, że niektóre grupy nauczycieli utracą prawo do wyrównania pensji, wystarczy bowiem, że kwota niedopłaty na najniższych stopniach (stażyści, kontraktowi) zostanie zbilansowana kwotą nadpłaty na najwyższych stopniach (mianowani, dyplomowani). Dlatego ZNP sprzeciwia się planom zmian w sposobie rozliczania średnich płac nauczycieli. Zdaniem Związku takie uelastycznienie systemu wynagradzania „umożliwi nieosiąganie stawek średniego wynagrodzenia na danym stopniu awansu zawodowego bez konieczności wypłaty dodatku uzupełniającego”.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz przypomina, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym „jeśli samorząd nie wypłacił należnych ustawowo wynagrodzeń na poziomie danego stopnia awansu zawodowego, np. nauczycielom kontraktowym, do końca stycznia musi wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające należącym do niej nauczycielom”. Podkreśla też, że „jednorazowe dodatki uzupełniające nie są dodatkowym wynagrodzeniem nauczycieli, ale instrumentem dyscyplinującym samorządy do wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków”.

Jednorazowy dodatek uzupełniający jest ustalany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (art. 30a ust. 3 KN).

Analiza wynagrodzeń przeprowadzona przez j.s.t. podlega kontroli regionalnej izby obrachunkowej w trybie określonym w przepisach ustawy z dn. 07.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.). Do 10 lutego samorząd ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych przez siebie szkołach i placówkach, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa wyżej, o ile wystąpiła. W terminie 7 dni od dnia sporządzenia sprawozdania organ prowadzący przedkłada je: regionalnej izbie obrachunkowej (RIO), organowi stanowiącemu tej j.s.t., dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdania zawiera rozp. MEN z dn. 13.01.2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 6, poz. 35, ze zm.).

Małgorzata Tabaszewska