Strona główna Porady ekspertów Inwestycje Cena nie będzie wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów

Cena nie będzie wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów

0
Cena nie będzie wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów

Podczas ostatniego posiedzenia sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. Jedna z podstawowych zmian zakłada, że cena przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia.

 

Do katalogu możliwych kryteriów oceny ofert dodano kryterium „innowacyjności”. W ocenie ustawodawcy promowanie najlepszych technologicznie, innowacyjnych rozwiązań może przyczynić się do osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego. Mimo że w świetle obecnie obowiązujących przepisów niewykluczone jest stosowanie kryterium „innowacyjności proponowanych rozwiązań”, to jednak brak wskazania tego kryterium w przykładowym katalogu kryteriów powoduje, że instytucje zamawiające zbyt rzadko w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazują na konieczność udowodnienia przez wykonawców, że proponowane przez nich rozwiązania mają charakter innowacyjny.

Nowe przepisy przewidują, że kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

Ustawa m.in. odformalizowuje i upraszcza tryb zamówień dotyczący tzw. usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych. Ponadto nowelizacja zwiększa jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ustawa wprowadza też rozwiązanie dotyczące zjawiska tzw. fałszywego udostępniania potencjału. W celu ograniczenia tego zjawiska, a tym samym podniesienia pewności i jakości zamówień publicznych, ustawa wprowadza instytucję solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za szkodę zamawiającego. W aktualnym stanie prawnym odpowiedzialność podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia zasobów nie jest w praktyce łatwa do wyegzekwowania i ograniczona jest do ewentualnej odpowiedzialności wobec wykonawcy. Zgodnie z proponowaną zmianą art. 26 ustawy Pzp udostępniający zasoby odpowiadałby, z mocy ustawy, solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego wynikającą z nieudostępnienia zasobów, o ile nie wykazałby, że za to nieudostępnienie nie ponosi winy. Udostępniający zasoby nie odpowiadałby – rzecz jasna – za szkody wynikające z niewykonania umowy przez wykonawcę niebędące skutkiem nieudostępnienia potencjału.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją, zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o roboty budowalne lub usługi. Zgodnie z uchwalonymi zmianami pracodawcy będą ponadto zobowiązani do kalkulowania kosztorysów w sposób uwzględniający wycenę pracy co najmniej na poziomie płacy minimalnej.

Ustawa zobowiązuje też prezesa urzędu Zamówień Publicznych do publikowania wykazów praktyk i tworzenia wzorców dokumentów przydatnych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Nowelizacją zajmą się teraz senatorowie.

Źródło: www.sejm.gov.pl, oprac. B. Opar