Strona główna Czas pracy Uprawnienia szczególne Czas pracy i urlopy wypoczynkowe młodocianych

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe młodocianych

0
Czas pracy i urlopy wypoczynkowe młodocianych

Czas pracy młodocianych

  • Czas pracy młodocianego w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę (art. 202 § 1 k.p.).
  • Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę (art. 202 § 2 k.p.).

Stosownie do art. 202 § 3 k.p. do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to czy odbywa się ona w godzinach pracy. Pracodawca obowiązany jest wprowadzić 30 minutowe przerwy w pracy wliczone do czasu pracy w razie, gdy dobowy wymiar czasu pracy młodocianego przekracza 4,5 godziny.

Zakaz zatrudniania młodocianych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

Przepisy ujęte w art. 203 § 1 k.p. bezwzględnie zakazują zatrudniania młodocianych w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.

W myśl art. 203 § 11 k.p., pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 2200 a 600. W przypadkach określonych w art. 191 § 21-23 i 26 k.p. pora nocna przypada pomiędzy godzinami 2000 a 600.

Ponadto przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie minimum 14 godzin (art. 203 § 2 k.p.).

Dodatkowo wymaga podkreślenia, że młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego niedzielę.

Urlopy wypoczynkowe młodocianych

Zgodnie z art. 205 § 1 k.p. młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Art. 205 § 2 k.p. stanowi natomiast, iż z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Natomiast młodocianemu, który jeszcze nie nabył prawa do urlopu (zarówno „cząstkowego”, jak i w pełnym wymiarze) pracodawca może – na jego wniosek – udzielić zaliczkowo urlopu przypadającego w okresie ferii szkolnych. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany na wniosek młodocianego – ucznia szkoły dla pracujących – udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego, który łącznie z urlopem wypoczynkowym nie może przekroczyć 2 miesięcy. Wspomniany urlop bezpłatny wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 205 § 5 k.p.).

W pozostałych sprawach nieuregulowanych w przytoczonych przepisach do urlopów przysługujących młodocianym stosuje się zapisy Działu VII k.p.

Maciej Ofierski