Strona główna ZUS Emerytury i renty Czy 13. i 14. emerytury podlegają egzekucji?

Czy 13. i 14. emerytury podlegają egzekucji?

0
Czy 13. i 14. emerytury podlegają egzekucji?

W ramach działań egzekucyjnych zajmowane są dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Środki te są ustawowo wolne od zajęcia przez organ egzekucyjny, jednakże można zaobserwować, że komornicy podejmują czynności również w odniesieniu do tych świadczeń. ZUS, dokonując wypłaty świadczenia na konto bankowe rencisty, emeryta, nie rozgranicza podstawowego świadczenia od dodatkowego, wypłacając je łącznie. Bank natomiast, posiadając porozumienie z organem egzekucyjnym, przekazuje „nadwyżkę” dłużnika komornikom sądowym.

Interpelacja nr 31143 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie egzekucji z 13. i 14. emerytury

Szanowna Pani Minister,

w ostatnim czasie do mojego biura poselskiego zwracają się licznie osoby, którym w ramach działań egzekucyjnych zajęto dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Środki te są ustawowo wolne od zajęcia przez organ egzekucyjny, jednakże można zaobserwować, że komornicy podejmują czynności również w odniesieniu do tych świadczeń.

ZUS, dokonując wypłaty świadczenia na konto bankowe rencisty, emeryta, nie rozgranicza podstawowego świadczenia od dodatkowego, wypłacając je łącznie. Bank natomiast, posiadając porozumienie z organem egzekucyjnym, przekazuje „nadwyżkę” dłużnika komornikom sądowym.

Zarówno emeryci, jak i w większości renciści to osoby starsze, często schorowane. Jest im niezwykle trudno dochodzić swoich praw. Często orientują się w tym, co zaszło, zbyt późno i nie mają możliwości wyegzekwowania należnych im świadczeń z powodu np. przekroczenia ustawowego terminu ich dochodzenia.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź:

Czy możliwe jest wyegzekwowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzji dotyczących wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia emerytom i rencistom odrębnie, a nie łącznie ze świadczeniem podstawowym, tak aby było ono wyraźnie zaznaczone, jako wolne od egzekucji?

 

Posłanka Karolina Pawliczak

3 lutego 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 31143 w sprawie egzekucji z 13. i 14. emerytury

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 31143 Pani Poseł Karoliny Pawliczak (Lewica) w sprawie egzekucji z 13. i 14. emerytury, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1808, z późn, zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432), dodatkowe roczne świadczenia pieniężne wypłaca się osobom uprawnionym z urzędu wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po wprowadzeniu corocznej wypłaty tzw. 13. emerytury, wdrożył rozwiązania techniczne mające na celu ułatwienie poprawnej identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji. Dla wypłat świadczeń długoterminowych krajowych od kwietnia 2020 r. w tytule operacji przelewu wyodrębniona jest informacja o kwocie (netto) takich wypłat. Kwota ta uwzględnia wszystkie wypłacane świadczenia i dodatki niepodlegające potrąceniom i egzekucji, zgodnie z właściwymi przepisami dla tych świadczeń, w tym 13. i 14. emeryturę. Kwota ta może mieć różną wysokość w zależności od wypłacanych danej osobie świadczeń, które nie podlegają egzekucjom i potrąceniom.

Na przekazie/przelewie kwoty wolne od potrąceń i egzekucji, w tym 13. i 14. emerytura, w zależności od systemu informatycznego, z którego następuje wypłata świadczeń, są prezentowane następująco:

  • w KSI ZUS › „kwota niepotr. ……..(kwota) netto”
  • w systemach ZETO › „BEZ POTR. ……….(kwota)”.

W przypadku wypłaty, w której nie występują świadczenia wolne od potrąceń powyższe zapisy na przekazie/przelewie nie są generowane.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed

Warszawa, 2 marca 2022 r.

źródło: sejm.gov.pl