Strona główna Porady ekspertów Czy dodatkowy okres zatrudnienia uprawnia do trzynastki

Czy dodatkowy okres zatrudnienia uprawnia do trzynastki

0

Pracownica placówki opiekuńczo wychowawczej typu Dom Dziecka oprócz podstawowego zatrudnienia od kilku lat na 1/1 etatu, od dnia 01.09.2013 r. jest zatrudniona dodatkowo na podstawie umowy na zastępstwo, w wymiarze 3/5 etatu pod nieobecność pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym (od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.). Czy dodatkowy okres zatrudnienia (za przepracowane 5 miesięcy) można zaliczyć do podstawowego przy wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. Czy traktować jako oddzielny etat.

 

Uprawnienie do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki wynika z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1144). Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane również trzynastym wynagrodzeniem, przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 tej ustawy dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje. Wysokość tego świadczenia ustalana jest z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń przyjmowanych do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za taki urlop i za czas pozostawania bez pracy przez osobę, która podjęła pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika, bierze się pod uwagę wynagrodzenie wraz z innymi świadczeniami ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, 
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, 
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, 
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, 
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, 
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Powyższe wynika z zapisów zawartych w treści § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14, z późn. zm.). Wymaga podkreślenia, że pracownik zatrudniony na podstawie dwóch umów ma prawo do dwóch nagród rocznych tzw. trzynastek, jeśli z racji każdej z tych umów nabył do niej prawo. Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego pod uwagę bierze się tylko wynagrodzenie ze stosunku pracy, za który nagroda ta przysługuje. Jeżeli więc pracownik nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego z jednej umowy, nie stanowi to podstawy, aby uwzględnić ją przy ustalaniu trzynastki z wynagrodzenia otrzymywanego z drugiego stosunku pracy. Drugi stosunek pracy traktowany jest bowiem odrębnie. Z drugiej umowy pracownik może też nabyć nagrodę roczną, jeżeli przepracuje na jej podstawie wymagany okres. Z treści opisu wynika, że ów pracownik przepracował w roku 2013, z którego oblicza się podstawę trzynastki jedynie 4 miesiące. A zatem mając na uwadze powyższe, brak podstaw do wypłacenia temu pracownikowi przedmiotowej nagrody z racji nawiązanego tzw. drugiego dodatkowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Powodem jest brak spełnienia ustawowych przesłanek, ujętych w treści ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Paweł Nowak

specjalista prawa pracy