Strona główna Porady ekspertów Czy pracodawca zamierzający dokonać zwolnień musi informować urząd pracy?

Czy pracodawca zamierzający dokonać zwolnień musi informować urząd pracy?

0
Czy pracodawca zamierzający dokonać zwolnień musi informować urząd pracy?

Czy pracodawca zatrudniający 50 osób, który chce zwolnić 5 osób za wypowiedzeniem (likwidacja stanowisk pracy) ma obowiązek informowania o takim zamiarze urzędy zewnętrzne, np. urząd pracy?

Odpowiedź:

Odpowiadając na przesłane pytanie należy na wstępie przypomnieć, że ustawa z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) przewiduje obowiązek powiadomienia PUP, ale odnosi się to wyłącznie do zamiaru dokonania zwolnienia grupowego. Przy zatrudnieniu mniej niż 100 pracowników zwolnienie ma charakter grupowego, gdy w okresie nie dłuższym niż 30 dni pracodawca chce zwolnić co najmniej 10 pracowników. Rozwiązanie stosunku pracy z 5 osobami (przy załodze liczącej 50 osób) nie jest zatem zwolnieniem grupowym, stanowi natomiast zwolnienie indywidualne (por. art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 13.03.2003 r.), w ramach którego nie przewidziano obowiązków informacyjno-konsultacyjnych względem PUP.

Pracodawca jest obowiązany współpracować z PUP przy tzw. zwolnieniu monitorowanym – regulacje w tym zakresie zawiera art. 70 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Obowiązek konsultacyjny wynikający z tego przepisu dotyczy jednak pracodawcy zamierzającego zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy – nie ma zatem zastosowania w Państwa przypadku.
Pozostałe czynności wobec innych niż PUP urzędów wynikają ze zwykłych obowiązków związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, np. wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych.

Maciej Ofierski
specjalista prawa pracy