Strona główna Porady ekspertów Czy uwzględnić badanie lekarskie z innego ośrodka medycyny pracy?

Czy uwzględnić badanie lekarskie z innego ośrodka medycyny pracy?

0
Czy uwzględnić badanie lekarskie z innego ośrodka medycyny pracy?

Pracownik wykonał badania okresowe w innym niż wskazanym przez pracodawcę ośrodku medycyny pracy i dostarczył zaświadczenie z brakiem przeciwwskazań do wykonywania pracy na swoim stanowisku pracy. Czy możemy takie zaświadczenie lekarski uwzględnić?

Odpowiedź:

Obowiązujące przepisy nie wprowadzają zakazu uwzględniania przez pracodawcę zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy, wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich po przeprowadzeniu odpowiednio wstępnego, okresowego, kontrolnego badania lekarskiego, także wtedy gdy stosowne zaświadczenie wydał inny lekarz niż ten, z którym pracodawca zawarł umowę na wykonywanie takich badań. Warto podkreślić, że Kodeks pracy na mocy art. 229 nakłada na pracodawcę obowiązek kierowania pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Muszą być one wykonywane przez lekarzy medycyny pracy o kwalifikacjach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 69, poz. 332 z późn. zm.) Nie znaczy to jednak, że pracownikowi przysługuje prawo wyboru lekarza do wykonania badania. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ww. ustawy badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 (m.in. pracodawcę), z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Mając zatem powyższe na uwadze, pracodawca może nie przyjąć od pracownika zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy wydanego przez inną przychodnię niż wskazana przez pracodawcę oraz może żądać wypełnienia obowiązku udania się na badania okresowe wynikającego ze skierowania. Innymi słowy, do pracodawcy należy decyzja czy będzie honorował zaświadczenie lekarskie wydane w okolicznościach, o których autor wspomina w pytaniu.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa pracy