Strona główna Porady ekspertów Czy ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy?

Czy ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy?

0
Czy ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy?

Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, podjęła pracę na umowę o pracę i równocześnie z tym dniem zawiesiła działalność gospodarczą. Obecnie umowa o pracę zostanie rozwiązana z dniem 30.04.2013 r., a pracownik przebywa na zasiłku chorobowym od 22.04.2013 r i będzie chorował dłużej (co najmniej do końca maja 2013 r). Czy w związku z tym ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy?

Odpowiedź:

Tak. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, o czym stwierdza art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Ww. ustawa przewiduje również sytuacje wypłacania zasiłku chorobowego gdy zwolnienie lekarskie trwa po ustaniu ubezpieczenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 7 ustawy „zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.”   
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa pracy