Strona główna Aktualności prawa pracy Prawo pracy Diety krajowe w podróżach służbowych w 2022 roku bez zmian

Diety krajowe w podróżach służbowych w 2022 roku bez zmian

0
Diety krajowe w podróżach służbowych w 2022 roku bez zmian

Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca spoza sfery budżetowej ustalił we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami – w tym także dietę w wysokości wyższej niż 30 zł – w drodze regulacji zakładowych. Tylko wówczas gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera stosownych postanowień, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów rozporządzenia ws. podróży służbowych.

Zapytanie nr 4590 do ministra finansów, ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie wysokości diety krajowej dla pracownika przebywającego w podróży służbowej

Szanowny Panie Ministrze!

Podczas dyżuru poselskiego wskazano mi, że ze względu na inflację ceny wokół rosną, natomiast stawki diety krajowej dla pracownika przebywającego w delegacji od marca 2013 roku nie uległy zmianom. Dla diety pełnej wynoszą one 30 zł, przy ryczałcie za nocleg – 45 zł, a przy ryczałcie za dojazd – 6 zł.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy ze względu na wzrost cen ministerstwo zwiększy wysokość diety krajowej dla pracownika przebywającego w podróży służbowej w 2022 roku? Jeśli tak, jaka będzie nowa wysokość? Jeśli nie, dlaczego?

Posłanka Katarzyna Osos

26 listopada 2021 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 4590 w sprawie wysokości diety krajowej dla pracownika przebywającego w podróży służbowej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na zapytanie nr 4590 Poseł Katarzyny Osos, w sprawie wysokości diety z tytułu podróży służbowej, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167). Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą natomiast ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę (art. 775 § 3 Kodeksu pracy). Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z ww. przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednakże, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej – aktualnie jest to 30 zł za dobę podróży służbowej (art. 775 § 4 K.p).

Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby pracodawca spoza sfery budżetowej ustalił – zgodnie z art. 775 § 3 Kodeksu pracy – we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami – w tym także dietę w wysokości wyższej niż 30 zł – w drodze ww. regulacji zakładowych. Tylko wówczas gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują – zgodnie z art. 775 § 5 K.p. – należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów ww. rozporządzenia.

W odniesieniu do wysokości diety krajowej należy zauważyć, że ustalona w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, a nie całkowitych.

Należy jednocześnie podkreślić, że ewentualna zmiana wysokości diet z tytułu podróży służbowej wiązałaby się z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wpływem na finanse publiczne. Ewentualne zmiany muszą uwzględniać możliwości finansowe jednostek państwowej i samorządowej sfery budżetowej.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wyjaśniam, że obecnie nie trwają prace nad zmianą ww. rozporządzenia.

Pozostaję w przekonaniu, że przedstawione wyżej informacje oraz wyjaśnienia zostaną uznane za wyczerpujące.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg

Warszawa, 13 grudnia 2021 r.

źródło: sejm.gov.pl