Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie Do 7 lutego dyrektorzy przyjmują ostateczne deklaracje maturalne

Do 7 lutego dyrektorzy przyjmują ostateczne deklaracje maturalne

0
Do 7 lutego dyrektorzy przyjmują ostateczne deklaracje maturalne

Uczniowie, którzy nie złożyli jeszcze ostatecznych deklaracji maturalnych, mają na to czas tylko do 7 lutego. Jeżeli tego nie zrobią, pod uwagę będzie brana wstępna deklaracja, składana we wrześniu.

 

Podstawa prawna powyższego obowiązku to § 63 ust. 2 i 3 rozp. MEN z dn. 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.): 

2. Uczeń (słuchacz), który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 64 ust. 1, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach – dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację uczeń (słuchacz) lub absolwent składa nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji. 

3. Jeżeli uczeń (słuchacz) lub absolwent złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 2, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.