Strona główna Aktualności oświatowe Projekty aktów prawnych Do dwóch razy sztuka. PiS chce, by nauczyciele za granicą byli zatrudniani na czas nieokreślony

Do dwóch razy sztuka. PiS chce, by nauczyciele za granicą byli zatrudniani na czas nieokreślony

0

Nauczycielom pracującym za granicą doskwiera brak stabilizacji – uważa PiS. Klub proponuje zmienić Kartę nauczyciela tak, by ograniczyć możliwość ponawiania umów terminowych w punktach konsultacyjnych.

 

Obecnie podstawą prawną do zatrudnienia nauczyciela na czas określony jest art. 10 ust. 7 KN, zgodnie z którym w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym, nauczycielem mianowanym i nauczycielem dyplomowanym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Jak podkreśla ekspert prawa oświatowego Michał Łyszczarz, przepis ten „nie wprowadza żadnych obostrzeń skutkujących koniecznością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony, jest to rozwiązanie odrębne od ogólnych zasad prawa pracy, czyli swoiste wyłącznie dla nauczycieli”. Ponieważ KN reguluje kwestię zatrudniania nauczycieli w sposób wyczerpujący, do pracowników zatrudnianych na podstawie tej ustawy nie stosuje się art. 25¹ k.p., zgodnie z którym zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Zdaniem klubu parlamentarnego PiS wielokrotne ponawianie umów terminowych szczególnie negatywnie wpływa na pracę nauczycieli zatrudnionych za granicą – w szkołach, zespołach szkół lub szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, kształcących dzieci obywateli polskich czasowo przebywających poza krajem. PiS złożył w sejmie projekt nowelizacji, w którym proponuje, by tę grupę nauczycieli wyłączyć spod działania art. 10 ust. 7 KN. „Dyrektorzy polskich szkół za granicą czekają do ostatniego momentu z informacją o nieprzedłużaniu umowy na czas określony na kolejny rok. Ciągła niepewność i brak stabilizacji niekorzystnie wpływają na jakość pracy oraz mogą stanowić barierę w podejmowaniu pracy za granicą” – argumentują posłowie. Według autorów projektu w art. 10 KN można dodać ustęp 7a dotyczący ww. rodzajów placówek, stanowiący, że umowa terminowa zawarta z nauczycielem na kolejny, trzeci z rzędu rok szkolny jest równoznaczna w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Powyższe rozwiązanie nie spowoduje, zdaniem posłów, istotnych kosztów dla budżetu państwa, a wspomnianym nauczycielom ułatwi planowanie kariery zawodowej. Pomysłodawcy przypominają, że „w sytuacji braku umowy na kolejny rok nauczycielom trudno jest znaleźć nową pracę lub podjąć ewentualną decyzję o powrocie do kraju i znalezieniu tam pracy, gdyż tego typu decyzje dotyczą często całych rodzin i stanowią diametralną zmianę w ich życiu”. Autorzy projektu chcą, by nowy przepis wszedł w życie z początkiem przyszłego roku szkolnego.

Małgorzata Tabaszewska