Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Do rozliczeń podatkowych w 2014 roku będziemy stosować nowe deklaracje PIT

Do rozliczeń podatkowych w 2014 roku będziemy stosować nowe deklaracje PIT

0
Do rozliczeń podatkowych w 2014 roku będziemy stosować nowe deklaracje PIT

Z dniem 23 października wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1303), wprowadzające nowe druki zeznań podatkowych.

 

 

Wydane nowych wzorów wynika z konieczności dostosowania ich do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 24 października 2012 r. (Dz.U. poz. 1278), która ogranicza stosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, m.in. w odniesieniu do twórców, artystów, pisarzy czy dziennikarzy. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej granicę pierwszego przedziału podatkowego, czyli obecnie 42 764 zł.

Nowe deklaracje uwzględniają ponadto możliwość zrezygnowania z podawania niektórych danych identyfikacyjnych, co jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dn. 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 171, poz. 1061).

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem począwszy od 1 stycznia 2014 roku zastosowanie będą miały nowe wzory następujących deklaracji:

  • PIT-40 − roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika,
  • PIT-36, PIT-37, PIT-38 − zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-36L − zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
  • PIT-39 − zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e cyt. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmienione zostały także załączniki do deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:

  • PIT/D − informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym, stanowiąca załącznik do: PIT-28, PIT-36 i PIT-37,
  • PIT/O − informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym, stanowiąca załącznik do: PIT-28, PIT-36 i PIT-37,
  • PIT/M − informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców, stanowiąca załącznik do zeznania PIT-36,
  • PIT/B − informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowiąca załącznik do zeznań: PIT-36 i PIT-36L,
  • PIT/Z − informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy, stanowiąca załącznik do zeznań: PIT-36 i PIT-36L,
  • PIT-ZG − informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym, stanowiąca załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Nowe wzory deklaracji PIT i ww. załączników mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 roku.

B. Opar