Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia – nowe przepisy

Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia – nowe przepisy

0
Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia – nowe przepisy

Z dniem 23.10.br. wchodzi w życie nowe rozp. MPiPS z dn. 08.10.2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz.U. poz. 1219), zastępując dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące tego zakresu przedmiotowego, zawarte w rozp. MPiPS z dn. 25.09.2006 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1373, ze zm.).

Wydanie nowego rozp. było spowodowane koniecznością uwzględnienia zmian, jakie pojawiły się w ustawie z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), za sprawą ustawy z dn. 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829).
Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, o których mowa w art. 91 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia, może być wypłacony w kwocie nieprzekraczającej 600 zł miesięcznie.
Oceny jakości pracy wykonywanej przez tych pracowników dokonuje bezpośredni przełożony, biorąc pod uwagę w szczególności:

  • wyniki uzyskane w pracy, z uwzględnieniem specyfiki zadań na zajmowanym stanowisku,
  • samodzielność i doświadczenie w wykonywaniu zadań na zajmowanym stanowisku,
  • terminowość wykonywania zadań,
  • stosunek do współpracowników i interesantów.

Ocena jakości wykonywanej pracy jest poprzedzona rozmową bezpośredniego przełożonego z pracownikiem odnośnie do zakresu i jakości wykonywanych przez pracownika zadań oraz trudności w realizacji obowiązków w okresie, którego dotyczy ocena.

Aby dodatek do wynagrodzenia mógł zostać przyznany, musi nastąpić potwierdzenie faktu, iż pracownik przynajmniej raz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających przyznanie dodatku doskonalił kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony. Potwierdzenie to jest dokonywane na podstawie dokumentu wydanego przez organizatora szkolenia.

Zgodnie z § 4 ust. 1 omawianego rozp. dodatek może być przyznany pracownikowi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a jego wysokość jest uzależniona od wyników oceny jakości wykonywanej pracy. Dodatek jest wypłacany pracownikowi w terminie wypłaty wynagrodzenia, wyłącznie za okres, w którym pracownik świadczył pracę, a także za okres, w którym przebywał na urlopie wypoczynkowym, urlopie szkoleniowym lub był zwolniony z całości lub części dnia pracy w związku z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych. W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek jest przyznawany w wysokości proporcjonalnej do określonego w umowie o pracę wymiaru czasu pracy.

Dodatek przyznany pracownikowi przed dniem wejścia w życie nowego rozp. jest wypłacany za okres, na jaki został przyznany, na dotychczasowych warunkach.

Maciej Ofierski