Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz OHP

Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz OHP

0
Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz OHP

W dniu 14.05.2014 r. MPiPS wydał rozp. w sprawie dodatku do wynagrodzenia pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. poz. 640), w którym określono postępowanie związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatku do wynagrodzenia pracownikom WUP, PUP oraz OHP, zatrudnionym na stanowisku pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. programów oraz doradcy EURES i asystenta EURES.

Dodatek, o którym mowa, może być przyznany wymienionym powyżej pracownikom po dokonaniu przez bezpośredniego przełożonego oceny jakości i efektywności jego pracy, wykonywanej w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę dokonania oceny oraz po potwierdzeniu, że pracownik co najmniej raz na 12 miesięcy poprzedzających przyznanie dodatku doskonalił kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony. Wspomniana ocena dokonywana jest przez bezpośredniego przełożonego pracownika na piśmie, przy uwzględnieniu następujących czynników:

  • rodzaju i stopnia złożoności wykonywanych zadań,
  • wyników i osiągnięć w wykonywaniu zadań,
  • samodzielności i doświadczenia w realizacji zadań,
  • terminowości wykonywania zadań,
  • stosunku do współpracowników i klientów urzędu pracy.

Ocena jakości i efektywności wykonywanej pracy jest poprzedzona rozmową bezpośredniego przełożonego z pracownikiem odnoszącą się do aspektów wskazanych w § 3 ust. 3 cyt. rozp. Potwierdzenie doskonalenia kwalifikacji zawodowych jest dokonywane na podstawie dokumentu wydanego przez organizatora szkolenia.
Dodatek do wynagrodzenia może być przyznany pracownikowi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a jego wysokość jest uzależniona od wyników oceny jakości i efektywności wykonywanej pracy, przy czym dodatek ten nie może wynieść miesięcznie więcej niż 600 zł. Ponadto dodatek do wynagrodzenia:

  • jest wypłacany pracownikowi w terminie wypłaty wynagrodzenia, wyłącznie za okres, w którym pracownik świadczył pracę, a także za okres, w którym przebywał na urlopie wypoczynkowym, na urlopie szkoleniowym lub był zwolniony z całości lub części dnia pracy w związku z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych,
  • jest przyznawany w wysokości proporcjonalnej do określonego w umowie o pracę wymiaru czasu pracy – w przypadku pracownika niepełnoetatowego,
  • przyznany pracownikowi przed dniem wejścia w życie cyt. rozp. – jest wypłacany przez okres, na jaki został przyznany, na dotychczasowych warunkach.

Omawiane rozp. wchodzi w życie 27.05.2014 r., w tym terminie tracą moc dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, zawarte w rozp. MPiPS z dn. 08.10.2013 r. (Dz.U. poz. 1219).

Maciej Ofierski