Strona główna Porady ekspertów Dodatek stażowy dla nauczyciela uzupełniającego pensum

Dodatek stażowy dla nauczyciela uzupełniającego pensum

0
Dodatek stażowy dla nauczyciela uzupełniającego pensum

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole X i uzupełniającemu etat w szkole Y oraz zatrudnionemu w szkole Y na 3/18 etatu należy wypłacać dodatek stażowy?

 

Według art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 zpóźn. zm.) „nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.” Z kolei według § 7 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 22, poz. 181 z późn. zm.) –
„1. do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia. 3. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1. 4. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.”

W przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony jest równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy (a tak wynika z informacji przekazanych w pytaniu) okresy uprawniające go do dodatku ustala się odrębnie. Oznacza to więc, że nauczyciel może otrzymać dodatek za wysługę lat we wszystkich szkołach, w których jest zatrudniony, pod warunkiem jednak, że jego łączny wymiar zatrudnienia we wszystkich szkołach nie przekracza obowiązującego wymiaru. Niestety brak jest informacji, ile wynosi jego łączny wymiar zatrudnienia w dwóch szkołach, co uniemożliwia rozważenie hipotezy zapisanej treścią § 7 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia. Reasumując, w sytuacji, gdy nauczyciel pozostaje w dwóch stosunkach pracy, których wymiar przekracza obowiązujące nauczyciela pensum, prawo do dodatku za wysługę lat należy ustalić odrębnie dla każdego stosunku pracy, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 wymienionego rozporządzenia. W praktyce może to oznaczać, że w jednej placówce nauczyciel będzie miał prawo, a w innej nie nabędzie prawa do tego dodatku, gdyż nie spełnione zostaną wymogi określone w art. 33 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 7 ww. rozporządzenia.

Paweł Nowak

specjalista prawa pracy