Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Dodatkowe postanowienia umów w sprawach zamówień publicznych zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

Dodatkowe postanowienia umów w sprawach zamówień publicznych zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

0
Dodatkowe postanowienia umów w sprawach zamówień publicznych zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

W dniu 19.10.br. wchodzą w życie zmiany wprowadzone do ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), które umożliwiają m.in. dokonanie stosownych korekt w umowie w sprawie zamówień publicznych, jeżeli wspomnianą umowę zawarto na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Ustawa z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej jako „P.z.p.”, została znowelizowana za pośrednictwem ustawy z dn. 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1232). W ramach powyższej noweli w art. 142 P.z.p., określającym okresy, na jakie zawiera się umowy w sprawach zamówień publicznych, dodano nową regulację, tj. ust. 5. Zgodnie zatem z brzmieniem art. 142 ust. 5 P.z.p. umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmian:

  • stawki podatku od towarów i usług (podatku VAT),
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą z dn. 10.10.2002 r.,
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

W odniesieniu do powyższych kwestii nowelizacja z dnia 29.08.2014 r. przewiduje ponadto stosowanie art. 4, będącego regulacją przejściową. Powołany przepis stanowi, iż w razie zmiany:

  • stawki podatku VAT,
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dn. 10.10.2002 r.,
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia bądź zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji do P.z.p. umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Maciej Ofierski