Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych rozwiązaniami związanymi z ochroną miejsc pracy

Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych rozwiązaniami związanymi z ochroną miejsc pracy

0
Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych rozwiązaniami związanymi z ochroną miejsc pracy

Obowiązująca od dn. 21.11.2013 r. ustawa z dn. 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. poz. 1291), zwana dalej „ustawą antykryzysową”, przewiduje oprócz przyznawania i wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przysługujących w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, także inną formę pomocy, czyli dofinansowanie z Funduszu Pracy (FP) kosztów szkolenia pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej.

Wniosek o dofinansowanie z FP kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy antykryzysowej – przedsiębiorca, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, może wystąpić do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy z wnioskiem o dofinansowanie z FP kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy pod warunkiem, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi bądź przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy.
Wniosek o dofinansowanie z FP kosztów szkolenia pracowników zawiera:

  • nazwę pracodawcy, adres siedziby oraz oznaczenie miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • oznaczenie przeważającego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wg PKD,
  • wskazanie liczby zatrudnionych pracowników,
  • określenie rodzaju i charakterystyki szkolenia, w tym tematyki, miejsca i terminu realizacji szkolenia,
  • kalkulację kosztów szkolenia, w tym liczbę osób skierowanych na szkolenia oraz wykaz imienny pracowników, których dotyczy wniosek, wraz z kwotą dofinansowania przypadającą na danego pracownika,
  • wnioskowaną wysokość środków FP na dofinansowanie kosztów szkolenia.

Do wniosku o dofinansowanie z FP kosztów szkolenia pracowników przedsiębiorca dołącza:
1) kopię umowy o wypłatę świadczeń wraz z kopią wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP,
2) oświadczenie przedsiębiorcy, że wybrana przez niego do realizacji oferta instytucji szkoleniowej będzie konkurencyjna w stosunku do ofert innych instytucji szkoleniowych oferujących podobne szkolenia,
3) oświadczenie przedsiębiorcy, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy,
4) oświadczenie przedsiębiorcy o rodzaju i wysokości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych.

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 2–4, przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o dofinansowanie z FP kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy lub niespełniania warunków wskazanych w art. 18 ust. 1 ustawy antykryzysowej, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o dofinansowanie z FP kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy został określony w załączniku nr 1 do rozp. MPiPS z dn. 14.11.2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. poz. 1348).

W myśl art. 18 ust. 6 ustawy antykryzysowej szkolenia inicjuje, organizuje i finansuje ze środków własnych i uzyskanego dofinansowania kosztów szkolenia przedsiębiorca.

Decyzje administracyjne w sprawie przyznania dofinansowania kosztów szkoleń

Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o dofinansowanie szkoleń, występuje do dysponenta FP o przyznanie limitu wydatków na dofinansowanie kosztów szkolenia finansowanych na podstawie ustawy antykryzysowej oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania limitu podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie kosztów szkolenia. W przypadku nieuzyskania limitu wydatków starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) w formie pisemnej odmawia zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.
W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie zawarł umowy o wypłatę świadczeń przysługujących w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o dofinansowanie szkoleń, odmawia w formie pisemnej zawarcia z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

Środki na realizację umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przekazuje jednorazowo przedsiębiorcy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy określono w załączniku nr 2 do rozp. MPiPS z dn. 14.11.2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. poz. 1348).

Umowa przedsiębiorcy z pracownikiem dotycząca szkoleń

Przedsiębiorca, kierując pracownika na szkolenie dofinansowane z FP, zawiera z nim umowę określającą prawa i obowiązki stron. Do wspomnianej umowy nie stosuje się art. 1031–1036 k.p., czyli przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika, urlopów szkoleniowych oraz innych świadczeń związanych ze szkoleniami pracowników.

Pracownik, który nie ukończył szkolenia ze swojej winy lub z którym został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 52 k.p., jest obowiązany do zwrotu przedsiębiorcy kosztów szkolenia na zasadach określonych w umowie z przedsiębiorcą.

Koszty, które mogą być objęte umową o dofinansowanie oraz termin rozpoczęcia szkoleń

Jak wynika z art. 20 ust. 1 ustawy antykryzysowej, dofinansowanie szkoleń pracowników objętych umową o dofinansowanie kosztów szkolenia może obejmować koszty:

  • należności przysługujących instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia,
  • przejazdów związanych z udziałem w szkoleniach,
  • badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia,
  • obowiązkowego ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem.

Szkolenia organizowane dla pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy muszą być rozpoczęte w trakcie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego wymiaru czasu, a dofinansowanie może dotyczyć szkoleń organizowanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń przysługujących w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wysokość dofinansowania przypadającego na jednego pracownika

W art. 20 ust. 2 ustawy antykryzysowej określono maksymalną wysokość dofinansowania kosztów szkoleń w odniesieniu do jednego pracownika.

Wysokość dofinansowania przypadającego na jednego pracownika wynosi 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440), obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy oraz rozliczanie otrzymanych środków

Przedsiębiorca jest obowiązany do powiadamiania na piśmie starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na realizację umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek rozliczenia środków otrzymanych na podstawie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.
Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) może przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia, wydatkowania środków
z FP otrzymanych na podstawie powyższej umowy zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków FP i w tym celu może żądać okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień (art. 21 ust. 3 ustawy antykryzysowej).

Zwrot kosztów szkolenia

W przypadku nieukończenia z winy pracownika szkolenia lub rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 k.p. przedsiębiorca zwraca staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) koszty szkolenia na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie kosztów szkolenia.
Jeżeli przedsiębiorca, który zawarł ze starostą (prezydentem miasta na prawach powiatu) umowę o dofinansowanie kosztów szkolenia, nie spełnił warunków w niej zawartych lub nie poddał się kontroli, o której mowa w art. 21 ust. 3 ustawy antykryzysowej, jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu), od którego otrzymał środki, całości uzyskanej pomocy wraz
z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia następującego po dniu przekazania przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) środków na podstawie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia na rachunek przedsiębiorcy.
W razie gdy niespełnienie warunków zawartych w umowie o dofinansowanie kosztów szkolenia polega na wykorzystaniu dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, przedsiębiorca jest obowiązany do natychmiastowego zwrotu na rachunek bankowy starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu), od którego otrzymał środki, kwoty pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczanej zgodnie z metodologią określoną w komunikacie Komisji, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, naliczonymi od dnia następującego po dniu przekazania przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) środków na podstawie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia na rachunek przedsiębiorcy.

Terminy rozpatrzenia wniosków oraz termin, do upływu którego umowy mogą być zawierane

Wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników rozpatruje się według kolejności ich wpływu, do wyczerpania limitu wydatków przeznaczonych na szkolenia, który wynosi w 2014 r. 51,2 mln zł (finansowanie następuje ze środków FP).

Umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników mogą być zawierane do dnia 30.06.2014 r. (art. 27 ust. 5 ustawy antykryzysowej).

Maciej Ofierski

Szerzej na temat ustawy antykryzysowej pisaliśmy w tekście: 

Nowa ustawa antykryzysowa – ogłoszono przepisy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy