Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Dofinansowanie ze środków PFRON zadań powiatu – zmiany od 01.01.2015 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON zadań powiatu – zmiany od 01.01.2015 r.

0
Dofinansowanie ze środków PFRON zadań powiatu – zmiany od 01.01.2015 r.

Z dniem 01.01.2015 r. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1190, ze zm.), przewidujące modyfikacje w zakresie terminu poinformowania o rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie oraz wysokości dofinansowania w odniesieniu do niektórych zadań, wyrażonej w procentach. Wspomniane zmiany zostały wprowadzone na mocy rozp. nowelizującego wydanego przez MPiPS dnia 11.12.2014 r. (Dz.U. poz. 1835).

W konsekwencji korekty brzmienia ust. 3b w § 12 rozp. MPiPS z dn. 25.06.2002 r. skróceniu uległ – z 10 dni do 7 dni – termin, w ramach którego właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie. Powyższy termin liczy się od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
W drodze noweli zwiększeniu uległa wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (z 60% na maksymalnie 80% kosztów tego sprzętu). Nadal jednak refundacja nie będzie mogła przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.
Podwyższono ponadto procentowy współczynnik dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (dotychczas było to nie więcej niż 80% kosztów przedsięwzięcia, natomiast od 01.01.2015 r. wysokość dofinansowania to maksymalnie 95% kosztów przedsięwzięcia). W dalszym ciągu jednakże wysokość dofinansowania w omawianym przypadku nie będzie mogła przekroczyć kwoty piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Maciej Ofierski