Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Dostosowanie środowiska pracy do osób niepełnosprawnych

Dostosowanie środowiska pracy do osób niepełnosprawnych

0
Dostosowanie środowiska pracy do osób niepełnosprawnych

W dniu 24 lutego w siedzibie Sejmu odbyły się obrady Rady Ochrony Pracy, których głównym tematem było dostosowanie środowiska pracy jako istotny element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Omawiano kończony właśnie projekt pn.: „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.

 

Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Współfinansuje go Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowane od dwóch lat przedsięwzięcie ma być zakończone 28 lutego br.
Podstawowym celem projektu jest poszerzenie wiedzy środowiska zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie wspomnianych wytycznych. Składa się on z trzech komponentów.
Analityczno-badawczy, realizowany przez ekspertów z CIOP-PIB, obejmuje diagnozę potrzeb i określenie rekomendacji w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Kampania społeczna, prowadzona przez PFRON, ma na celu pogłębienie świadomości pracodawców na temat korzyści płynących z projektowania środowiska pracy w sposób dostępny dla niepełnosprawnych. Komponent upowszechniający służy natomiast polepszeniu wiedzy lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych, architektów, pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji lokalnej z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Kluczowe produkty projektu opracowali specjaliści COP-PIB. Należą do nich m.in. publikacje: „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – Ramowe wytyczne” i „Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – Dobre praktyki”, 200 charakterystyk zawodów dla doradców zawodowych, lekarzy medycyny pracy itp., uwzględniających perspektywę możliwości wykonywania zawodu przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wizualizacje komputerowe, prezentujące podstawowe zasady przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, program komputerowy do wspomagania projektowania stanowisk pracy oraz lista kontrolna do oceny ergonomicznej środowiska pracy niepełnosprawnych.
W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy z uznaniem mówili o rezultatach projektu.
W innym punkcie obrad Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz w sprawie odwołania Tomasza Gdowskiego ze stanowiska okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu.

Źródło: PIP