Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Drugie czytanie projektu nowej ustawy antykryzysowej

Drugie czytanie projektu nowej ustawy antykryzysowej

0
Drugie czytanie projektu nowej ustawy antykryzysowej

Podczas 51. posiedzenia sejmu posłowie rozpatrzą rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego, zwanej dalej „ustawą antykryzysową”.

To już drugie czytanie projektu nowej ustawy antykryzysowej, przy czym trzeba zauważyć, że prace nad tymi przepisami toczą się przez relatywnie długi okres. Warto przy tej okazji przypomnieć, że poprzednia ustawa antykryzysowa, czyli ustawa z dn. 01.07.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035, ze zm.), przestała obowiązywać z dniem 31.12.2011 r., wydaje się więc, że przyjęcie nowych rozwiązań osłonowych jest jak najbardziej uzasadnione.
Tak jak to miało miejsce w przypadku „starej” ustawy antykryzysowej – nowe przepisy są adresowane do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672). Pomoc finansowa przewidziana w projekcie ustawy antykryzysowej jest pomocą de minimis w rozumieniu odnośnych regulacji prawa unijnego. W ramach ustawy antykryzysowej unormowano m.in. następujące kwestie:

  • określono zasady korzystania przez przedsiębiorcę z instytucji przestoju ekonomicznego,
  • ustalono zasady obniżania pracownikom wymiaru czasu pracy wraz z obniżką wynagrodzenia za pracę – bez konieczności stosowania trybu wypowiedzenia zmieniającego,
  • określono postępowanie w zakresie wypłaty z FGŚP świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za okres przestoju ekonomicznego oraz na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy,
  • ustanowiono zasady dofinansowania szkoleń pracowników zatrudnionych u przedsiębiorców dotkniętych spowolnieniem gospodarczym.

Z pomocy przewidzianej w ustawie antykryzysowej będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Dodatkowo przedsiębiorca nie może zalegać z daninami publicznymi (z wyjątkami określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy antykryzysowej) oraz wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Maciej Ofierski