Strona główna Porady ekspertów Działalność gospodarcza Dwa punkty sprzedaży i jedna kasa rejestrująca

Dwa punkty sprzedaży i jedna kasa rejestrująca

0
Dwa punkty sprzedaży i jedna kasa rejestrująca

Jestem lekarzem prowadzę działalność w dwóch gabinetach. Czy powinienem mieć dwie kasy fiskalne?

 

W opisanej sytuacji wystarczy jedna kasa fiskalna.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
W myśl art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji powyższej sprzedaży, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.
Ustawodawca dopuszcza możliwość ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej przez podatnika w dwóch lub większej ilości miejsc przy użyciu tylko jednej kasy rejestrującej pod warunkiem, że podatnik będzie na niej ewidencjonował każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony będzie adres:
• wszystkich punktów, w których świadczy usługę lub
• jeden adres tj. siedziby lub jego miejsca zamieszkania.
Również organy podatkowe dopuszczają możliwość stosowania jednej przenośnej kasy, tytułem przykładu można wskazać pismo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 8 lipca 2011 r. nr IBPP4/443-728/11/MN, w którym możemy przeczytać:
„(…) Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca w celu ewidencjonowania sprzedaży świadczonych usług w dwóch odmiennych punktach sprzedaży może używać jednej tzw. „przenośnej” kasy rejestrującej, bowiem nigdy nie będzie jednocześnie prowadzić sprzedaży w ww. gabinetach, jeżeli na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony będzie adres:
• wszystkich punktów, w których świadczy usługę lub
• jeden adres tj. siedziby lub miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (…)”.

Rafał Styczyński

doradca podatkowy