Strona główna Aktualności oświatowe Projekty aktów prawnych Dyrektor szkoły rozpatrzy odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

Dyrektor szkoły rozpatrzy odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

0
Dyrektor szkoły rozpatrzy odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

MEN zamierza uprościć procedurę odwoławczą od decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata do szkoły. To odpowiedź na uwagi oświatowej „Solidarności”, zgłoszone w trakcie konsultacji tzw. ustawy rekrutacyjnej.

 

„Od rozstrzygnięcia podjętego przez komisję rekrutacyjną kandydatowi będzie przysługiwało odwołanie do dyrektora szkoły, natomiast rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki będzie podlegało kontroli sądów administracyjnych” – taką propozycję przedstawił resort edukacji w piśmie przesłanym w dn. 17.10.2013 r. do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Różni się ona od zapisów, które znalazły w projekcie nowelizacji u.s.o.

W projekcie, w art. 20za ust. 1, określono, że przyjęcie ucznia do przedszkola, szkoły lub innej jednostki oświatowej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora. Nie sprecyzowano jednak, czy w takiej samej formie, tj. w formie decyzji administracyjnej, następuje odmowa przyjęcia ucznia, choć dalsze przepisy ww. artykułu mówią wyłącznie o odwołaniu się od decyzji o odmowie przyjęcia. Na tę niekonsekwencję zwróciła uwagę oświatowa „Solidarność”. W opinii do projektu związkowcy podkreślili, że jeśli ktoś będzie się odwoływał, to przecież nie od decyzji o przyjęciu, a od decyzji o odmowie.

W projekcie nowelizacji u.s.o. znalazły się też zapisy stanowiące, że wydanie decyzji administracyjnej o przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata następuje poprzez ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. Listy te ogłasza dyrektor szkoły. W projekcie zapisano, że do decyzji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego, zastrzeżono przy tym, że w sprawach tych organem wyższego stopnia jest organ prowadzący. Takie uregulowanie skrytykowała Unia Metropolii Polskich, wskazując, że zrodzi to dodatkowe obowiązki dla gmin, które będą musiały rozpatrywać odwołania od decyzji dyrektora.

Małgorzata Tabaszewska