Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

0
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Polski poprzez złagodzenie obowiązków w zakresie oznaczania towarów to główny cel opracowanej przez MG ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1885), która wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2015 r.

 

 

Nowelizacja znosi obowiązek umieszczania na towarach informacji o adresie dystrybutora z siedzibą w Polsce. Wprowadzona zmiana ma na celu zmniejszenie kosztów wynikających z konieczności zmiany oznakowania towaru lub zmiany jego opakowania w związku z oferowaniem produktu na polskim rynku, ponoszonych przez przedsiębiorców. Według szacunków MG nowe przepisy pozwolą przedsiębiorcom na zaoszczędzenie 70 mln zł rocznie.

Towary już oznaczone będą mogły nadal znajdować się w obrocie. Przedsiębiorca nie będzie musiał dostosowywać oznaczeń do nowych przepisów. Ponadto w okresie przejściowym (36 miesięcy) nie będzie obowiązkowe oznaczanie towaru informacją określającą państwo siedziby wytwórcy towaru. Dotyczyć to ma podmiotów które mają siedzibę poza terytorium RP i państw członkowskich EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Hadlu) – stron umowy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Ma to zagwarantować, że po wejściu w życie przepisów ustawy będzie możliwy obrót oraz wprowadzanie do obrotu towarów, które zostały już oznaczone według dotychczasowych przepisów. Dotyczy to również towarów, które znajdują się jeszcze poza granicami Polski i zostaną oznaczone na podstawie zawartych umów.

Ponadto ustawa znosi obowiązek oznaczania informacją umożliwiającą identyfikację towaru w przypadku, gdy przeznaczenie towaru jest oczywiste. Przepisy dotyczą szeroko pojętego obrotu, natomiast do sprzedaży z udziałem konsumentów zastosowanie będą miały przepisy art. 546Kodeksu cywilnego. Określają one sposób oznakowania towarów w sprzedaży detalicznej i obowiązki sprzedawcy w zakresie informowania konsumentów.

Nowe reguły oznaczania towarów nie ograniczą praw konsumentów, bowiem w zakresie niezgodności towaru z umową i nienależytą jakością towaru konsument może dochodzić swych roszczeń od sprzedawcy bądź od gwaranta, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Źródło: www.prezydent.pl