Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie Edukacja uczniów niesłyszących − spotkanie w MEN

Edukacja uczniów niesłyszących − spotkanie w MEN

0
Edukacja uczniów niesłyszących − spotkanie w MEN

Kwestiom edukacji uczniów niesłyszących, z uwzględnieniem nauki języka migowego, poświęcone było spotkanie, które − na zaproszenie Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej − odbyło się w dniu 29 lipca w siedzibie ministerstwa.

 

Podczas spotkania omówiono regulacje prawne dotyczące wsparcia oferowanego dzieciom i młodzieży niesłyszącym w systemie edukacji, w szczególności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz kształcenia specjalnego. Podkreślono, że nauka języka migowego może być organizowana już od momentu objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, jak również w trakcie wychowania przedszkolnego i kształcenia w szkole.

Przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych biorący udział w spotkaniu podkreślili wagę możliwości komunikowania się w języku migowym dla efektywnej edukacji dziecka niesłyszącego. Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, przedstawił obecne możliwości wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń słuchu, natomiast prof. Tadeusz Gałkowski z PZG wskazał na znaczenie wczesnej, specjalistycznej pomocy małemu dziecku niesłyszącemu, w tym przy zastosowaniu nowoczesnych metod terapii. Dyskutowano na temat trudności napotkanych w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym dostępu do profesjonalnego przygotowania nauczycieli w zakresie posługiwania się polskim językiem migowym. Podkreślano wagę świadomości rodziców w zakresie możliwości zarówno leczenia dziecka, jak i wsparcia dziecka w systemie edukacji. Uczestników spotkania poinformowano także o przygotowywanym przez MEN poradniku dla rodziców dzieci niesłyszących.

Dyskusja w MEN była pierwszym z planowanej serii spotkań poświęconych kształceniu dzieci i młodzieży niesłyszących − ich celem będzie wypracowanie propozycji działań, które przyczynią się do doskonalenia oferty wsparcia tych uczniów w systemie edukacji.

Źródło: www.men.gov.pl