Strona główna Porady ekspertów Prawo podatkowe Ekwiwalent za użytkowanie internetu w domu

Ekwiwalent za użytkowanie internetu w domu

0
Ekwiwalent za użytkowanie internetu w domu

Czy wypłacony pracownikowi ekwiwalent za użytkowanie przez niego internetu w domu dla celów służbowych podlega zwolnieniu od podatku?

Odpowiedź:

Wypłacony pracownikom ekwiwalent za korzystanie z domowego internetu, nie podlega opodatkowaniu. Szczegóły w uzasadnieniu.

Przychodami ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.
Mając na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, iż aby skorzystać ze wskazanego zwolnienia, należy spełnić określone warunki:

  • wypłacony w pieniądzu,
  • kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać wydatkom poniesionym przez pracownika, oznacza to, że wypłacona kwota musi odpowiadać wartości używanej rzeczy i być związana ze stopniem jej zużycia,
  • narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika,
  • narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

Tylko w sytuacji gdy wskazane powyżej warunki są spełnione możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia.
Dlatego też organy podatkowe prezentują konsekwentnie stanowisko, iż kwoty zwrotu stanowią pokrycie kosztów korzystania z usługi – nie będą podlegały omawianemu zwolnieniu. Co spowoduje, że będą one podlegały jako przychód ze stosunku pracy.
Takie stanowisko zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie nr IBPB2/415-270/07/ASz/KAN-1553/10/07, z 15 stycznia 2008 r., gdzie czytamy:
„(…) z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Definicje zawarte w słownikach języka polskiego mówią, iż:

  • „narzędzie” to urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy; przyrząd, instrument;
  • „materiał” to to, z czego wytwarzane są przedmioty, tworzywo, substancja, artykuł, produkt;
  • „sprzęt” to przedmioty użytkowe, maszyny, urządzenia.

Dostęp do Internetu jest usługą, której nie obejmuje żadna z przedmiotowych definicji. Tym samym nawet proporcjonalny zwrot kosztów używania przez pracownika w domu Internetu dla celów służbowych nie będąc ekwiwalentem w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy, nie może podlegać zwolnieniu z opodatkowania.
Mając na uwadze powyższe, uznać należy, iż zwrot poniesionych przez pracownika wydatków z tytułu korzystania przez pracownika z łączy internetowych w celach służbowych stanowić będzie dla pracownika przychód ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 powołanej ustawy podatkowej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia (…)”.
Podobne stanowisko zajął Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, w piśmie nr ZD/406-48/PIT/05, z 21 listopada 2005 r., gdzie czytamy:
„(…) Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, iż pojęcie stałego łącza internetowego nie może być utożsamiane z ujętymi w art. 21 ust. 1 pkt 13 powołanej ustawy podatkowej, rzeczami, materiałami czy sprzętem, których wykorzystanie na potrzeby pracodawcy rodzi podstawę do wypłaty ekwiwalentu. Stałe łącze internetowe jest bowiem abonamentem, zapłatą za usługę dostępu do Internetu. Wobec powyższego pracownik korzysta z prawa, jakie nabył, opłacając abonament.
Mając na uwadze powyższe przepisy, uwzględniając przedstawiony w piśmie stan faktyczny, uznać należy, iż wypłacone pracownikowi kwoty nie są ekwiwalentem za używanie rzeczy (łączy internetowych) będących własnością pracownika. Zatem, zwrot poniesionych przez pracownika wydatków z tytułu korzystania przez pracownika z prywatnych linii telefonicznych oraz łączy internetowych w celach służbowych stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust.1 powołanej ustawy podatkowej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia za pracę (…)”.

Podstawa prawna:

  • art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
Rafał Styczyński
doradca podatkowy