Strona główna Porady ekspertów Działalność gospodarcza Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

0
Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Wyróżnić można wiele form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród najpopularniejszych należy wskazać:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza – jest to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności przez osoby fizyczne,
  • spółka cywilna – jest to umowa pomiędzy wspólnikami,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej,
  • spółka jawna – jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową,
  • spółka partnerska – jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą,
  • spółka komandytowa – jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona,
  • spółka komandytowo-akcyjna – jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem,
  • spółka akcyjna – zawiązać ją może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Gdzie należy zarejestrować działalność gospodarczą?

Wyróżnić można dwa podstawowe rejestry:

  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – rejestrowane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych w zakresie prowadzonej przez nich działalności,
  • Krajowy Rejestr Sądowy – rejestrowane są m.in. spółki jawna, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne, partnerskie, europejskie.

Klaudia Utkowska