Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Fundusze europejskie dobrym startem dla młodych przedsiębiorców

Fundusze europejskie dobrym startem dla młodych przedsiębiorców

0
Fundusze europejskie dobrym startem dla młodych przedsiębiorców

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzi przedsiębiorcy mogą założyć swój własny biznes. Już blisko 26,5 tys. osób poniżej 30. roku życia skorzystało w ten sposób z unijnych funduszy. Młodzi przedsiębiorcy mogą korzystać m.in. z Programu Kapitał Ludzki.

 

Program Kapitał Ludzki zapewnia:

  • wsparcie finansowe,
  • doradztwo i szkolenia wspomagające założenie oraz prowadzenie własnej firmy.

Fundusze Europejskie ułatwiają Młodym start w życie zawodowe. Studenci uczą się na kierunkach zamawianych, studiują na zmodernizowanych uczelniach wyższych, realizowane są programy badawcze dla młodych naukowców. Wchodząc na rynek pracy korzystają ze staży, doradztwa zawodowego i specjalistycznych szkoleń. Wiele osób młodych dzięki funduszom założyło własne firmy. Szczególną rolę we wspieraniu młodych ludzi odgrywa Europejski Fundusz Społeczny.
Do końca 2012 r. ze środków EFS wsparcie uzyskało blisko 2,1 mln osób młodych (tj. w wieku 15-24 lata), co stanowi ok. 35% ogółu uczestników projektów Programu Kapitał Ludzki. Przesunięcia środków dokonane w programie umożliwiają objęcie finansowaniem kolejnych projektów zwiększających szanse młodych na rynku pracy.

Dodatkowe środki na walkę z bezrobociem i wsparcie młodych

Dokonane dotąd przesunięcia funduszy w POKL pozwalają objąć wsparciem dodatkową liczbę ok. 85 tys. osób młodych. Na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 500 mln zł (120 mln euro). Fundusze unijne dofinansują rożne formy aktywizacji zawodowej, w tym podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Celem zmian jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych i podnoszenie poziomu ich aktywności zawodowej.
Co najmniej 291 mln zł (70 mln euro) z tej puli zostanie przeznaczone na projekty, w ramach których osoby młode będą mogły skorzystać ze szkoleń zawodowych, staży, przygotowania zawodowego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz konsultacji i doradztwa związanego z jej prowadzeniem. Tego typu wsparcie będzie oferowane przez powiatowe urzędy pracy (poddziałanie 6.1.3).
Najwięcej dodatkowych środków na ten cel przeznaczają województwa:

  • warmińsko-mazurskie – 64,5 mln zł, 
  • podkarpackie – 60,32 mln zł, 
  • kujawsko-pomorskie – 39,5 mln zł, 
  • zachodniopomorskie – 37,4 mln zł. 

Ponadto, 208 mln zł (50 mln euro) będzie dostępnych na dotacje i pożyczki na założenie własnej firmy (działanie 6.2). Przy ich udzielaniu preferowane będą osoby poniżej 30 roku życia.

Planowane działania dla osób młodych w 2013 roku:

  • wsparcie aktywizacyjno-zawodowe (szkolenia, staże i praktyki zawodowe oraz pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe) w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim; 
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwach: łódzkim, lubelskim, 
  • podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim; 
  • wszystkie województwa wprowadziły kryteria, które kierunkują unijne wsparcie na osoby młode.

Część konkursów została już ogłoszona w pierwszym kwartale br., pozostałe będą ogłaszane sukcesywnie. Łączna kwota przesuniętych w Programie Kapitał Ludzki środków wynosi 295 mln euro. Zdecydowana większość tej puli zostanie przeznaczona na wsparcie aktywizacyjno – zawodowe osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza młodych, 50+ oraz niepełnosprawnych. 50 mln euro trafi na dostosowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

W różnego rodzaju szkoleniach, stażach udział wzięło 840 tys. osób, w tym blisko 334 tys. osób w wieku 15-24 lata. Dzięki środkom Programu Kapitał Ludzki 149 tys. osób założyło własne firmy, z czego blisko 27 tys. dotacji otrzymały osoby młode.
34,5 tys. studentów ukończyło staże lub praktyki zawodowe, a 62,5 tys. studiuje na kierunkach zamawianych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. W całej Polsce można studiować na 154 kierunkach ścisłych, obejmujących swoim programem najbardziej przyszłościowe branże np. informatyka, biotechnologia, automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, ekoinnowacje, odnawialne źródła energii.
Z prowadzonych badań ewaluacyjnych wynika, że prawie połowa bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku 15-25 lat, które wzięły udział w projektach Programu Kapitał Ludzki, podjęła pracę w ciągu pierwszych 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Z tej grupy, jeden na siedmiu uczestników projektu, podjął samozatrudnienie, zakładając własną działalność gospodarczą. Jak działa Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, można sprawdzić
również w nowej zakładce na stronie: www.efs.gov.pl/efekty.

Młodzi 2014-2020

Wsparcie dla osób młodych pozostanie priorytetem także w przyszłym okresie programowania. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, finansowana będzie trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Wagę wsparcia dla osób poniżej 30 roku życia potwierdza również nowa inicjatywa UE na rzecz zatrudnienia młodzieży z budżetem w wysokości 6 mld euro.
Celem tego przedsięwzięcia jest dofinansowanie inicjatyw skierowanych do osób młodych w regionach z wysokim wskaźnikiem bezrobocia wśród młodzieży (powyżej 25%). Do wsparcia takiego kwalifikuje się 7 polskich regionów: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie (dane szacunkowe za 2011 r.).

źródło: MRR