Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Grant na telepracę – pomoc rodzicom powracającym na rynek pracy

Grant na telepracę – pomoc rodzicom powracającym na rynek pracy

0
Grant na telepracę – pomoc rodzicom powracającym na rynek pracy

Wśród nowych form wsparcia, o których czytamy w projekcie nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pojawia się informacja o grancie na telepracę. Czym jest grant i kto może się o niego ubiegać?

 

Grant na telepracę to świadczenie, które starosta za pośrednictwem urzędu pracy możne, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Telepracownikiem może zostać rodzic powracającym na rynek pracy wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotny sprawujący opiekę nad osobą zależną. Osoby te powinny w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotni zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Korzyści pracodawcy

Pracodawca, który zatrudni wyżej wymienioną osobę w ramach grantu otrzymuje dofinansowanie. Wysokość dofinansowania zostanie określona w umowie zawartej ze starostą, nie może być jednak wyższa niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia. W zamian za dofinansowanie z urzędu pracodawca zobowiązuje się jedynie do zatrudnienia skierowanej osoby przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Kto nie może pracować w ramach grantu na telepracę?

Nie wszystkie osoby spełniające wyżej wymienione warunki mogą jednak ubiegać się o zatrudnienie w ramach dofinansowania grantem na telepracę. Jeśli przyszły pracownik jest małżonkiem, rodzicem, rodzeństwem, dzieckiem własnym lub przysposobionym to pracodawca niestety nie może liczyć na wsparcie w jego zatrudnieniu z urzędu pracy.

Niedotrzymanie warunków umowy

Otrzymanie grantu nie zwalnia pracodawców z umowy, urząd na pewno sprawdzi czy przyznane dofinansowanie zostało należycie wykorzystane. Ci pracodawcy, którzy nie wywiążą się z warunku wymaganego okresu zatrudnienia, wykorzystają grant niezgodnie z umową zobowiązani będą do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania otrzymania grantu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Nowelizacja Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy