Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse GUS: Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.

GUS: Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.

0
GUS: Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.

Według danych wstępnych na koniec 2020 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15,8 mln osób. W stosunku do ostatniego dnia 2019 r. było to mniej o 1,8%.

W końcu 2020 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2019 r. zmniejszyła się w większości sekcji. Jest to sytuacja odwrotna do obserwowanej w 2019 r. – wówczas liczba pracujących względem 2018 r. wzrosła w zdecydowanej większości sekcji – w gospodarce narodowej odnotowano ponad 1% wzrost liczby pracujących. Według danych wstępnych do sekcji o największym spadku liczby pracujących należały Zakwaterowanie i gastronomia (o 8,3%) oraz Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 5,8%). Względem ostatniego dnia 2019 r. liczba pracujących wzrosła w jednej sekcji Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – był to wzrost o 1,2%.

W ostatnim dniu 2020 r. największą liczbę pracujących skupiało nadal Przetwórstwo przemysłowe. Pracujący w tej sekcji stanowili 17,6% ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 10,6 mln etatów. Było to mniej o 1,7% w stosunku do poprzedniego roku. Jest to sytuacja odmienna od zaistniałej w 2019 r. – wówczas w stosunku do 2018 r. odnotowano blisko 2% wzrost przeciętnego zatrudnienia. W analizowanym okresie według danych wstępnych w większości sekcji przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się – najwyższy spadek przeciętnego zatrudnienia – o 8,4% miał miejsce w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia, następnie o 4,5% w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
W stosunku do 2019 r. przeciętne zatrudnienie wzrosło w trzech sekcjach, przy czym najwięcej w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 2,4%). W pozostałych dwóch sekcjach wzrost wyniósł 1,5%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

Według danych wstępnych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. W porównaniu z 2019 r. wzrosło ono o 5,0%. Jest to niższy niż notowany w 2019 r. wzrost – wówczas w porównaniu z 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 7,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD. W 2020 r. wahało się od 3310,93 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 9014,97 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 35,9% mniej i o 74,5% więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

We wszystkich sekcjach PKD w stosunku do 2019 r. zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Wzrost ten wyniósł od 2,2% w sekcji Górnictwo i wydobywanie do 9,7% w sekcji Administrowanie i działalność wspierająca.

Minimalne wynagrodzenie brutto

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2019 r. o 350,00 zł i wyniosło 2600,00 zł. Po podwyższeniu stanowiło ono 50,3% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto osiągniętego w gospodarce narodowej w 2020 r. W grudniu 2020 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 484,7 tys. zatrudnionych osób . Było to o 14,4% więcej niż przed rokiem.

GUS