Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Informacje we wniosku marszałka województwa w sprawie warunków zwrotu należności FGŚP

Informacje we wniosku marszałka województwa w sprawie warunków zwrotu należności FGŚP

0
Informacje we wniosku marszałka województwa w sprawie warunków zwrotu należności FGŚP

Z dniem 20.02.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 16.12.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. Nr 278, poz. 1636), które wprowadzono na podstawie rozp. nowelizującego MPiPS z dn. 30.01.2015 r. (Dz.U. poz. 183).

Zmiana w rozp. MPiPS z dn. 16.12.2011 r. była niezbędna w celu dostosowania treści tego aktu wykonawczego do aktualnego brzmienia art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.), przewidującego nowe przesłanki niewypłacalności (korekty legislacyjne w tym zakresie wprowadzone zostały za pośrednictwem noweli z dn. 30.05.2014 r., Dz.U. poz. 923).

Konieczność modyfikacji prawnych w rozp. MPiPS z dn. 16.12.2011 r. wynikała także ze zmian w prawie unijnym w związku z ustanowieniem nowych zasad udzielania pomocy de minimis (rozp. Komisji UE z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

W ramach nowelizacji z dn. 30.01.2015 r. nowe brzmienie nadano § 17 i 18 rozp. MPiPS z dn. 16.12.2011 r., czyli przepisom, w których określono m.in. zakres dokumentacji dołączonej do wniosku w razie wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Ponadto w rozp. zmieniającym przewidziano szereg zmian o charakterze redakcyjnym.

Maciej Ofierski