Strona główna Porady ekspertów Jak policzyć wysługę lat?

Jak policzyć wysługę lat?

0
Jak policzyć wysługę lat?

Jak prawidłowo naliczyć wysługę lat pracownikowi zatrudnionemu w jednym zakładzie pracy na 2 całe etaty, na różnych stanowiskach. Pierwszy etat jest na czas nieokreślony, a drugi na zastępstwo na czas określony (2 miesiące). Czy pracownikowi, który jest zatrudniony 2 x na 1/2 etatu w jednym zakładzie pracy na dwóch różnych stanowiskach (portier i rzemieślnik) należy się wysługa z obu etatów?

Odpowiedź:

Zatrudnienie pracownika w jednym zakładzie pracy na dwa pełne etaty, wykonujący pracę na różnych stanowiskach pracy jest w ocenie autora wysoce niewłaściwym rozwiązaniem, jednakże z konstrukcji przepisów prawa pracy możliwym do zrealizowania. Wątpliwość w stosowaniu takiego rozwiązania ujawnia się np. w przestrzeganiu przepisów dotyczących odpoczynku pracownika (dobowego, tygodniowego). Gdybyśmy przyjęli taki stan faktyczny za rzeczywisty, powstaje pytanie, kiedy pracownik odpoczywa? Co prawda, czasem wolnym pracownik może dysponować według swojego uznania i mógłby dobowy odpoczynek wykorzystać na pracę z „drugiej” umowy, jednak nie należy zapominać, iż właśnie ten odpoczynek ma na celu zapewnienie możliwości zregenerowania sił pracownika. Warto zauważyć, że w podstawowym systemie przy ośmiogodzinnej pracy pracownik korzysta bowiem z kodeksowej gwarancji 11-godzinnego nieprzerwanego dobowego odpoczynku, o czym wspomina art. 132 § 1 Kodeksu pracy. Dlatego, moim zdaniem, jest wysoce niedoskonałym rozwiązanie polegające na zatrudnieniu pracownika na dwa całe etaty u jednego pracodawcy na dwóch różnych stanowiskach pracy. Jeśli takie rozwiązanie miałoby w efekcie miejsce to według mnie naliczanie dodatku stażowego odbywałoby się na zasadach ujętych w drugiej części odpowiedzi. Natomiast co do treści drugiego pytania to stwierdzić należy, że każdy stosunek pracy potwierdzony umową o pracę powinien być traktowany odrębnie. Każdy tworzy bowiem po stronie pracodawcy i pracownika takie same prawa i obowiązki. Okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Zgodnie z tą zasadą fakt zatrudnienia pracownika na podstawie dwóch odrębnych stosunków pracy (np. dwóch umów – w opisanym przypadku jednej na stanowisku portier, drugiej na stanowisku rzemieślnik) u jednego pracodawcy nie pozbawi tego pracownika uprawnień do dodatku z tytułu wysługi lat. Uprawnienia pracownika do dodatków stażowych będą ustalane odrębnie dla każdej z umów. Jednakże pytanie nie precyzuje o jaką grupę pracowniczą chodzi, czy dotyczy ten stan faktyczny np. pracownika samorządowego, państwowego itp., aby móc powołać odpowiedni zapis ustawy regulujący zasady nabywania dodatku stażowego. Niezależnie od powyższego, gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie dwóch umów u jednego pracodawcy, wówczas ogólny staż pracy pracownika uprawniający go do dodatku stażowego z tytułu pierwszej umowy zawartej z pracodawcą nie będzie ponownie zaliczony do okresu uprawniającego tego pracownika do dodatku z tytułu drugiej umowy. Nie można bowiem zaliczać dwa razy tych samych okresów pracy pracownika.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa pracy