Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela?

Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela?

0
Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela?

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony? Jesteśmy szkołą publiczną policealną, kształcącą młodzież głównie w zawodach medycznych. W dniu 3 września 2012 r. zawarliśmy umowę o pracę z nauczycielem na czas określony, tj. od 3 września  2012 r. do 26 stycznia 2013 r., w wymiarze 4/18 godzin dydaktycznych w tygodniu. Od 14 stycznia do 26 stycznia 2013 r., tj. do dnia zakończenia umowy  o pracę, trwały ferie zimowe i nauczyciel w tym okresie korzystał z 14-dniowego  urlopu. Z powodu zmian organizacyjnych  od 11 lutego 2013 r. zawarliśmy drugą umowę o pracę na czas określony z tym samym nauczycielem i zatrudniliśmy go na okres od 11 lutego 2013 r. do 19 kwietnia 2013 r. w wymiarze 2/18 godzin dydaktycznych w tygodniu. W jaki sposób obliczyć ekwiwalent pieniężny za drugą umowę?

 

Odpowiedź 

Zgodnie z art. 64 ust. 5 KN nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Należy podkreślić, że przy ustalaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop znaczenie ma długość trwania umowy.

Jeżeli umowa zostanie zawarta na okres krótszy niż okres prowadzenia zajęć dydaktycznych, czyli na krócej niż 10 miesięcy (w podanym przykładzie od 11 lutego 2013 r. do 19 kwietnia 2013 r.), to przy obliczaniu ekwiwalentu przyjmuje się, że nauczycielowi przysługuje 56 dni urlopu w ciągu trwania umowy. Niepełny miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, a 1 miesiąc odpowiada 1/10 wymiaru urlopu nauczyciela zatrudnionego przez 10 miesięcy – czyli 1/10 z 56 dni. W związku z powyższym nauczycielowi za ten okres trwania umowy przysługuje urlop proporcjonalny w wymiarze 17 dni (56 dni/10 miesięcy × 3 miesiące = 16, 8, co po zaokrągleniu do pełnego wymiaru daje 17 dni). Powyższe obliczenie wynika z regulacji art. 64 ust. 5 KN. Warto podkreślić fakt, że ww. umowa nauczyciela nie obejmowała ferii zimowych ani letnich, co oznacza, że nauczyciel ten nie miał możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego. A zatem z dniem rozwiązania umowy należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 17 dni urlopu.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego