Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Jednolita wersja przepisów w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

Jednolita wersja przepisów w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

0
Jednolita wersja przepisów w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 16.06.2014 r. pod pozycją 781 opublikowano obwieszczenie MPiPS z dn. 17.03.2014 r., w załączniku do którego zawarty został jednolity tekst rozp. MGiP z dn. 27.10.2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr 236, poz. 2365).

W jednolitym tekście rozp. MGiP z dn. 27.10.2004 r. uwzględniono zmiany wprowadzone:

  •  rozp. nowelizującym – wydanym przez MPiPS dnia 15.12.2010 r. (Dz.U. Nr 241, poz. 1620),
  •  rozp. nowelizującym – wydanym przez MPiPS dnia 20.12.2012 r. (Dz.U. poz. 1535).

Publikując jednolity tekst rozp. MGiP z dn. 27.10.2004 r., pominięto natomiast § 2 pierwszego z wymienionych powyżej aktów wykonawczych oraz § 2 i § 3 drugiego ze wskazanych rozporządzeń zmieniających. Przepisy nieuwzględnione w jednolitym tekście rozp. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych są regulacjami o charakterze norm przejściowych oraz obejmujących informacje dotyczące terminów wejścia w życie poszczególnych aktów zmieniających.
Instytucje szkoleniowe stanowią, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), jedną z instytucji rynku pracy realizujących zadania określone w przywołanej ustawie.
Działalność instytucji szkoleniowych uregulowano w rozdz. 7 ustawy o promocji zatrudnienia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy – instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowe ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Wzór wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest określony w załączniku do urzędowo ujednoliconego rozp. MGiP z dn. 27.10.2004 r.

Maciej Ofierski