Strona główna Aktualności prawa pracy BHP - nowości Jednolite przepisy wypadkowe dotyczące osób niebędących pracownikami

Jednolite przepisy wypadkowe dotyczące osób niebędących pracownikami

0
Jednolite przepisy wypadkowe dotyczące osób niebędących pracownikami

W Dzienniku Ustaw z dnia 20.12.2013 r. pod pozycją 1618 ogłoszono obwieszczenie MPiPS z dn. 09.07.2013 r., w załączniku do którego zawarty został urzędowo ujednolicony tekst rozp. MPiPS z dn. 19.12.2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. Nr 236, poz. 1992).

Wymienione powyżej rozp. stosuje się do zdarzeń, w wyniku których poszkodowanymi są osoby niebędące pracownikami w rozumieniu k.p. Dotyczy to zatem nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną powodujących uraz lub śmierć, które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego m.in. podczas odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez PUP lub inny podmiot kierujący, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.p. stosuje się przepisy o zleceniu, wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W jednolitym tekście rozp. MPiPS z dn. 19.12.2002 r. uwzględniono zmiany wprowadzone rozp. zmieniającym wydanym przez MPiPS dnia 01.08.2012 r. (Dz.U. poz. 909). Pominięto jednocześnie § 2 rozp. zmieniającego, zawierający informację o terminie wejścia w życie noweli.

Maciej Ofierski