Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Już obowiązują nowe przepisy w zakresie świadczeń odszkodowawczych dla funkcjonariuszy

Już obowiązują nowe przepisy w zakresie świadczeń odszkodowawczych dla funkcjonariuszy

0
Już obowiązują nowe przepisy w zakresie świadczeń odszkodowawczych dla funkcjonariuszy

Z dniem 1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. poz. 616), która reguluje kwestie odszkodowań przysługujących funkcjonariuszom m.in. Policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, BOR, a także służb podległych premierowi: AW, ABW i CBA.

 

Do tej pory świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w tzw. mundurówkach regululowała ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.). Wskutek zmian prawnych, społecznych oraz z uwagi na rozwój wiedzy medycznej, przepisy ustawy w znacznym stopniu się zdezaktualizowały. Okazało się, że wymagają one dostosowania do aktualnych potrzeb formacji mundurowych.

Nowe przepisy dotyczące orzekania o odszkodowaniach z tytułu wypadków w służbie i chorób zawodowych są analogiczne do uprawnień żołnierzy zawodowych oraz do rozwiązań funkcjonujących w systemie pracowniczym.

Ustawa przewiduje, że jednorazowe odszkodowanie, tak jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby. Odszkodowanie będzie przysługiwać, jeżeli funkcjonariusz ulegnie takiemu wypadkowi na skutek interwencji.

Nowe regulacje przewidują kilka sytuacji, w których funkcjonariusz lub funkcjonariusz zwolniony ze służby lub członkowie jego rodziny otrzymają jednorazowe odszkodowanie. Będzie ono przysługiwać m.in., gdy funkcjonariusz, pozostając w służbie, doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od dnia wypadku.

Zasadniczym zmianom uległy zasady określania wysokości jednorazowego odszkodowania – za jednakowe uszczerbki na zdrowiu będzie ono jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Przy wyliczaniu odszkodowania stosowany będzie system wielokrotności, a nie stałe kwoty.

Zgodnie z nowymi regulacjami jednorazowe odszkodowanie wyniesie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jednocześnie, w uzasadnionych przypadkach, minister spraw wewnętrznych będzie mógł przyznać jednorazowe odszkodowanie w wysokości wyższej niż przewiduje ustawa.

W ustawie określono także m.in. wysokość jednorazowego odszkodowania, gdy uprawnionym będzie tylko jeden członek rodziny zmarłego funkcjonariusza. Odszkodowanie dla małżonka lub dziecka wyniesie 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a dla innego członka rodziny – 9-krotność. Ponadto nowe przepisy przewidują świadczenie odszkodowawcze dla funkcjonariuszy za utracone, zniszczone lub uszkodzone przedmioty osobistego użytku.

B. Opar
Źródło: www.sejm.gov.pl