Strona główna Aktualności oświatowe Nauczyciele Kandydat na wychowawcę kolonii przejdzie egzamin – nowelizacja przepisów

Kandydat na wychowawcę kolonii przejdzie egzamin – nowelizacja przepisów

0
Kandydat na wychowawcę kolonii przejdzie egzamin – nowelizacja przepisów

Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

 

Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych. Zmiany dotyczą organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętności kierowników i wychowawców wypoczynku, niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dotychczasowe formy realizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku (wykłady i ćwiczenia) zostaną zastąpione wykładami i zajęciami praktycznymi.

Zgodnie z nowelizacją kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych. Na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności uczestników, zdobyte podczas kursu. Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 u.s.o., będą mogły organizować kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty. Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku nie będą organizowane przez kuratorów oświaty.

Do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej.

Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące:

    • ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
    • organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku,
    • zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.

Obowiązywać będzie jednolity wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku.

Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych zamiast dotychczasowego odbycia „odpowiedniego przeszkolenia”, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, będą mieli obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku.

Przewiduje się zwolnienia czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.

Źródło: www.men.gov.pl