Strona główna ZUS Emerytury i renty Kapitał początkowy – korzystne zmiany w obliczaniu kapitału

Kapitał początkowy – korzystne zmiany w obliczaniu kapitału

0
Kapitał początkowy – korzystne zmiany w obliczaniu kapitału

W Dzienniku Ustawa z dnia 23.08.2013 r. pod poz. 960 opublikowano ustawę z dn. 21.06.2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadza ona zmiany do art. 174 ust. 3b ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Zgodnie z nowym brzemieniem wspomnianego ust. 3b w przypadkach, gdy do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego wskazany okres obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu tylko przez część miesięcy tego roku, będą mogły przeliczyć korzystniej kapitał początkowy.

Chodzi tu o kobiety, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego i w związku z tym przepracowały tylko przez część roku kalendarzowego.
Dotychczas osoby, które do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego musiały wskazać również rok kalendarzowy, w którym korzystały z urlopu wychowawczego, a wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok był obniżony, bo do jego ustalenia przyjmowano przeciętne wynagrodzenie z całego roku.

Od 1 października – po wejściu nowelizacji w życie kapitał początkowy kobiet korzystających z urlopu wychowawczego przed 1999 rokiem będzie obliczany w korzystniejszy sposób. Jeżeli we wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego okresie znajduje się rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał na urlopie wychowawczym i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez cześć miesięcy tego roku, to do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana byłaby kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy lub dni, w których zainteresowany pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z całego roku.

Organ rentowy będzie przeliczał kapitał początkowy z uwzględnieniem nowych przepisów na wniosek osoby uprawnionej, a jeżeli ta nie wystąpi z takim wnioskiem – przy obliczaniu wysokości emerytury.

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 października 2013 roku.

G. Rompel