Strona główna Aktualności oświatowe Samorząd Karta Dużej Rodziny uprawnia rodziców do zniżek na kolei

Karta Dużej Rodziny uprawnia rodziców do zniżek na kolei

0
Karta Dużej Rodziny uprawnia rodziców do zniżek na kolei

Od 1 stycznia 2015 r. rodzice posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ulg komunikacyjnych na przejazdy koleją.

 

Nowa grupa uprawnionych do ulg

Ustawa z dn. 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863), która weszła w życie z początkiem 2015 r., znowelizowała przepisy ustawy z dn. 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.). Ta zmiana oznacza, że rodzicom (także rodzicom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) lub małżonkom rodziców, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, przysługują ulgi komunikacyjne w wysokości:

    • 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych (art. 4 ust. 4 pkt 5 drugiej z cyt. ustaw);
    • 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych (art. 4 ust. 6 drugiej z cyt. ustaw).

W ustawie o Karcie Dużej Rodziny ustalono roczny maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację uprawnień ww. grupy osób – jest to kwota 51,72 mln zł.

W dn. 23.12.2014 r. (Dz.U. poz. 1933) minister infrastruktury i rozwoju odpowiednio znowelizował rozp. MI z dn. 25.10.2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1737). Zgodnie z nowym § 11a tego rozp. dokumentem poświadczającym prawo do wskazanych ulg jest ważna Karta Dużej Rodziny, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Karta Dużej Rodziny – dla kogo?

Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, mogą występować o Kartę Dużej Rodziny. Karta zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców wychowują co najmniej troje dzieci do 18. roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – do 25. roku życia. Dzieci spełniające te kryteria zachowują uprawnienia m.in. w przypadku ukończenia przez jedno z rodzeństwa 25. roku życia. Rodzinom posiadającym dzieci o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności Karta jest przyznawana bez względu na ich wiek. Do otrzymania Karty uprawnieni są również rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Dokument jest wydawany bezpłatnie na czas nieokreślony przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Karta uprawnia do zniżek m.in. w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych, a także w opłatach paszportowych. Umożliwia też bezpłatny wstęp do parków narodowych. Uprawnienia dla posiadaczy kart mogą przyznawać także jednostki podległe samorządom oraz przedsiębiorstwa prywatne. Podmioty oferujące zniżki mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Oprac. Małgorzata Tabaszewska

Źródło: www.sejm.gov.pl