Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Karta Polaka – jednolity tekst ustawy

Karta Polaka – jednolity tekst ustawy

0
Karta Polaka – jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 04.09.2014 r. pod pozycją 1187 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 30.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka, w załączniku do którego zawarty został urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 07.09.2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280).

W jednolitym tekście ustawy o Karcie Polaka uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 5 nowelizacji uchwalonych w okresie od lutego 2008 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 305) do grudnia 2013 r. (Dz.U. poz. 1650),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 21.07.2014 r.

W ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 30.07.2014 r. wymieniono przepisy pominięte w jednolitym tekście ustawy o Karcie Polaka – są to przede wszystkim regulacje przejściowe oraz wprowadzające zmiany do innych ustaw.
Ustawa o Karcie Polaka określa uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka, zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania tej Karty oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych sprawach. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni warunki ustalone w art. 2 cyt. ustawy.
Posiadacz Karty Polaka ma prawo m.in. do:

  • zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych w ustawie z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),
  • podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych warunkach jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
  • podejmowania i odbywania studiów (w tym doktoranckich) oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie z dn. 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
  • korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Maciej Ofierski