Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Kiedy można skorzystać z rozliczenia podatku dochodowego w formie ryczałtu

Kiedy można skorzystać z rozliczenia podatku dochodowego w formie ryczałtu

0
Kiedy można skorzystać z rozliczenia podatku dochodowego w formie ryczałtu

Czy po zakończeniu umowy o pracę, trwającej dwa miesiące od kwietnia do maja 2013 roku i wykonywaniu zleceń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla byłego pracodawcy od czerwca 2013 roku, Wnioskodawca ma prawo w dalszym ciągu korzystać z rozliczenia podatku dochodowego w formie ryczałtu?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2013 r. (data wpływu 9 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyłączenia opodatkowania w formie ryczałtu –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyłączenia opodatkowania w formie ryczałtu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w lipcu 2012 roku, w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych. Przychody opodatkowuje w formie ryczałtu. W okresie od kwietnia do maja 2013 roku, Zainteresowany wykonywał czynności wchodzące w zakres jego działalności, w ramach stosunku pracy. Działalność gospodarcza jest cały czas prowadzona. Po zakończeniu umowy o pracę, od czerwca 2013 roku, Wnioskodawca wykonuje w dalszym ciągu czynności związane z obróbką mechaniczną elementów metalowych na rzecz byłego pracodawcy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca działalność prowadzi bez przerwy od lipca 2012 roku, kiedy to wybrał tę formę opodatkowania i nie zmienia jej do chwili obecnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po zakończeniu umowy o pracę, trwającej dwa miesiące od kwietnia do maja 2013 roku i wykonywaniu zleceń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla byłego pracodawcy od czerwca 2013 roku, Wnioskodawca ma prawo w dalszym ciągu korzystać z rozliczenia podatku dochodowego w formie ryczałtu?

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność została rozpoczęta w lipcu 2012 roku, Wnioskodawca wybrał formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Umowę o pracę podpisał w kwietniu 2013 roku, po zakończeniu umowy o pracę od czerwca 2013 roku, wykonuje pracę dla swojego byłego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej, w dalszym ciągu rozlicza się w formie ryczałtu, gdyż przepis ustawy art. 8 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 ma zastosowanie do podatników rozpoczynających działalność.

Zainteresowany działalność prowadzi nieprzerwanie od lipca 2012 roku. Podjęcie pracy na okres dwóch miesięcy i wykonywanie pracy dla tego pracodawcy po zakończeniu pracy nie powinno mieć wpływu na formę opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) – ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych; prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast w myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.

Natomiast z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika, że nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym:

 • całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności,
 • zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

 • opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
 • korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Przy czym w myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego w złożonym wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w lipcu 2012 roku. Przychody opodatkowuje w formie ryczałtu. W okresie od kwietnia do maja 2013 roku, Zainteresowany wykonywał czynności wchodzące w zakres jego działalności, w ramach stosunku pracy. Po zakończeniu umowy o pracę, od czerwca 2013 roku, Wnioskodawca wykonuje w dalszym ciągu czynności na rzecz byłego pracodawcy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca działalność prowadzi bez przerwy od lipca 2012 roku zgodnie z wybraną formą opodatkowania i nie zmienia jej do chwili obecnej.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania wyłączenie przewidziane w art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak bowiem wynika z wniosku, niezależnie od nawiązania czy rozwiązania stosunku pracy Wnioskodawca nie zaprzestał prowadzenia (nie dokonał likwidacji) działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych. Wnioskodawca wskazał we wniosku jednoznacznie, że od lipca 2012 roku prowadzi jednoosobową działalność, nie będzie więc podmiotem rozpoczynającym działalność gospodarczą. Uzyskiwany w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przychód z tytułu opisanej w złożonym wniosku działalności Wnioskodawca może wobec tego nadal opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile nie wystąpią pozostałe negatywne przesłanki określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem Wnioskodawca, który prowadzi działalność gospodarczą od lipca 2012 roku i w trakcie prowadzenia działalności podjął pracę na dwa miesiące od IV-V 2013 roku po zakończeniu umowy o pracę ma prawo w dalszym ciągu korzystać z rozliczenia podatku dochodowego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ ustali, że wystąpią inne negatywne przesłanki określone w cytowanym art. 8 ww. ustawy – to przychód uzyskiwany w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie mógł być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 kwietnia 2014 r. nr ILPB1/415-27/14-2/IM