Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Kiedy nie ma obowiązku instalacji kasy fiskalnej

Kiedy nie ma obowiązku instalacji kasy fiskalnej

0
Kiedy nie ma obowiązku instalacji kasy fiskalnej

Wnioskodawca dokonał sprzedaży środka trwałego używanego – samochodu osobowego osobie fizycznej, która dokonała zakupu na cele prywatne (a ponadto, prowadzi także działalność gospodarczą). Była to jedyna taka transakcja na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub dokonującej zakupu na cele osobiste, niezwiązane z działalnością gospodarczą dokonana w 2012 r. Czy Wnioskodawca ma obowiązek instalacji kasy rejestrującej od dnia 1 marca 2013 r.?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2013 r. (data wpływu 24 stycznia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 luty 2013 r. (data wpływu 5 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 luty 2013 r. (data wpływu 5 marca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 25 października 2012 r. dokonał sprzedaży środka trwałego używanego – samochodu osobowego Mercedes Benz ML 320 CDI, rok produkcji 2005 osobie fizycznej, która dokonała zakupu na cele prywatne (a ponadto, prowadzi także działalność gospodarczą). Była to jedyna taka transakcja na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub dokonującej zakupu na cele osobiste, niezwiązane z działalnością gospodarczą dokonana w 2012 r. Także w latach poprzednich nigdy nie występował obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wnioskodawca nie zamierza także w przyszłości dokonywać żadnych transakcji sprzedaży na rzecz ww. osób.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1992 r. polegającą na produkcji komponentów do układów wydechowych, części samochodowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (linie montażowe w dużych fabrykach samochodowych). Ponieważ Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób o których mowa w art. 111 ust 1 ustawy o VAT nie ewidencjonuje obrotu i kwot podatku niezależnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wartość sprzedanego samochodu osobowego, o którym mowa we wniosku, wyniosła 49.500 zł co jest potwierdzone fakturą VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 28 lutego 2013 r.):

Czy Wnioskodawca ma obowiązek instalacji kasy rejestrującej od dnia 1 marca 2013 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 28 lutego 2013 r.), nie ma obowiązku instalacji kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wynika z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie szczególne dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte zostało w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Stosownie do treści § 7 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku podatników, którzy:

nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3
– zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013 r.

Na podstawie powołanych powyżej przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących należy stwierdzić, iż podatnicy, którzy w 2012 r. rozpoczęli wykonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w celu określenia limitu za 2012 r. uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w 2013 r., nie stosują do jego wyliczenia proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży w 2012 r. Podatników tych obowiązywać będzie limit 20.000 zł (niezależnie od tego, w którym miesiącu roku 2012 podatnik rozpoczął wykonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1992 r. polegającą na produkcji komponentów do układów wydechowych, części samochodowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ponieważ Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób o których mowa w art. 111 ust 1 ustawy o VAT nie ewidencjonuje obrotu i kwot podatku niezależnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

25 października 2012 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży środka trwałego używanego – samochodu osobowego. Wartość sprzedanego samochodu osobowego, wyniosła 49.500 zł co jest potwierdzone fakturą VAT. Była to jedyna taka transakcja na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Także w latach poprzednich nigdy nie występował obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wnioskodawca nie zamierza także w przyszłości dokonywać żadnych transakcji sprzedaży na rzecz ww. osób.

Biorąc pod uwagę treść powyżej powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej, tj. na rzecz podmiotów wskazanych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem jeżeli nie wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, nie wystąpi również obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy oraz mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2012 r. przekroczyła 20.000 zł., Wnioskodawca od dnia 1 marca 2013 r. nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca w związku z przekroczeniem limitu obrotów, utracił prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych. Tym samym, przepisy ustawy o VAT bezsprzecznie nakładają na Wnioskodawcę obowiązek ewidencjonowania sprzedaży realizowanej na rzecz ww. podmiotów od dnia 1 marca 2013 r. Powyższe oznacza, że Wnioskodawca od 1 marca 2013 r. obowiązany jest do zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej każdej sprzedaży dokonywanej na rzecz podmiotów określonych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nieobjętej zwolnieniem.

Należy jednak podkreślić, iż jeżeli Wnioskodawca zgodnie ze swoim zamiarem nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie powstanie wobec niego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, nie ma obowiązku instalacji kasy rejestrującej, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2013 r., sygn. IBPP3/443-83/13/KG