Korekta deklaracji VAT-7

0
Korekta deklaracji VAT-7

Zorientowałem się, iż popełniłem błąd przy sporządzaniu deklaracji VAT-7. W jaki sposób powinienem dokonać korekty? Czy wystarczy złożenie samej skorygowanej deklaracji?

Odpowiedź:

Korekty należy dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.

Korekty deklaracji VAT dokonywane są przede wszystkim w przypadku popełnienia błędów w tych deklaracjach. Błędy te mogą być efektem pomyłek przy sporządzaniu takich deklaracji lub pomyłek w wystawionych przez nich fakturach (w niektórych przypadkach faktury korygujące rozliczane są przez wystawców nie na bieżąco, lecz poprzez korektę deklaracji, w której ujęta została faktura będąca przedmiotem korekty).

Dokonanie korekty deklaracji VAT-7 odbywa się poprzez ponowne złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji o prawidłowej treści. Obok zmian w pozycjach będących przedmiotem korekty (a więc w pozycjach, których poprawienie stanowiło przyczynę korekty) należy jako cel złożenia formularza wskazać korektę deklaracji.

Pamiętać należy, iż korekty deklaracji VAT należy dokonywać na formularzach obowiązujących w dniu składania korekty.

Do korekty deklaracji winno być dołączone pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Przepisy nie określają szczegółowości tego uzasadnienia. Przyjąć należy, że musi ono zawierać przynajmniej najważniejsze powody konieczności złożenia korekty. Jednocześnie jak wskazują organy podatkowe, gdy podatnik koryguje deklaracje za kilka miesięcy – z tej samej przyczyny, może dołączyć jedno pisemne wyjaśnienie do wszystkich deklaracji. Takie stanowisko możemy odnaleźć w piśmie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, nr PPII-4433-34/05, z 19 maja 2005 r., gdzie czytamy:
„(…) W przypadku gdy podatnik koryguje deklaracje za kilka miesięcy – z tej samej przyczyny, może dołączyć jedno pisemne wyjaśnienie do wszystkich deklaracji.
Na podstawie ww. cytowanych przepisów, podatnik składając deklarację korygującą w której wykazuje podatek należny, ma obowiązek wpłacić podatek wraz z odsetkami na rachunek Urzędu. Do skorygowanych deklaracji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyny korekt
(…)”.

Korekty deklaracji za podatnika może dokonać urząd skarbowy. W przypadku stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Gdy urząd skarbowy sporządzi za podatnika korektę deklaracji, musi w następnej kolejności uwierzytelnić jej kopię. Następnie fiskus doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwotą nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Rafał Styczyński
doradca podatkowy