Strona główna Porady ekspertów Inwestycje Koszt aktu notarialnego w wartości lokalu

Koszt aktu notarialnego w wartości lokalu

0
Koszt aktu notarialnego w wartości lokalu

Kupiłem lokal użytkowy, w związku z tym poniosłem koszty aktu notarialnego. Chciałbym zaliczyć lokal do środków trwałych w tym celu muszę ustalić jego wartość początkową. Czy wliczyć do wartości początkowej wydatki poniesione na akt notarialny?

Podstawą amortyzacji jest wartość początkowa nieruchomości, czyli cena nabycia powiększona o koszty związane z zakupem, m.in. opłaty notarialne.
Wartość początkową środka trwałego stanowi:

  • cena nabycia, 
  • koszt wytworzenia, 
  • wartość rynkowa.

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną sprzedawcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (np. opłaty notarialne).
Jeżeli budynek został wybudowany we własnym zakresie przez podatnika, wartość początkową będzie stanowił koszt jego wytworzenia.

Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi oraz innych kosztów, z wyjątkiem wyłączonych przez ustawodawcę, np. wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci.

Jeśli nabycie nastąpiło w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, wartość początkową ustalamy na podstawie wartości rynkowej z dnia nabycia (chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa wartość nieruchomości w niższej wysokości).
Jeżeli lokal został nabyty przed dniem założenia przez podatnika ewidencji środków trwałych i nie można ustalić ceny jego nabycia, to wartość początkową przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych lokali tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji.
Wobec powyższego należy uznać, że przepisy definiujące cenę nabycia, łączą w jedną całość typowe koszty zakupu, a takim niewątpliwie będzie poniesiony koszt aktu notarialnego. Dlatego też stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na akt notarialny powiększą wartość początkową.
Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 11 października 2013 r., nr IPTPB1/415-455/13-4/KO w którym czytamy:
„(…) w przedstawionej sytuacji zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 22g ust. 3 tej ustawy, za wartość początkową przedmiotowego lokalu należy przyjąć cenę nabycia lokalu mieszkalnego powiększoną o koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego – w kwocie brutto oraz powiększoną o wartość udokumentowanych nakładów poczynionych przez podatnika na remont nieruchomości (…)”.

Rafał Styczyński
prawnik, doradca podatkowy, ekspert w zakresie prawa pracy
właściciel kancelarii doradztwa podatkowego (www.stytax.pl), autor licznych publikacji