Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Koszty podatkowe od praw autorskich

Koszty podatkowe od praw autorskich

0
Koszty podatkowe od praw autorskich

Czy w przypadku umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a dotyczących napisania oprogramowania na zlecenie i przekazania praw autorskich do niego, przy zastosowaniu odrębnej wyceny tych 2 zdarzeń właściwe jest odrębne opodatkowanie wykonanej pracy (napisania programu bądź części programu) jako przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś przekazania praw autorskich powstałych w trakcie prowadzenia tej działalności jako przychodów z praw autorskich zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia (brak daty sporządzenia, data wpływu 2 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu właściwego dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu usług polegających na pisaniu fragmentów systemu informatycznego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu właściwego dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu usług polegających na pisaniu fragmentów systemu informatycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej wykonuje on usługi polegające na pisaniu, zgodnie z przekazanym Wnioskodawcy przez Zamawiającego zleceniem, fragmentów systemu informatycznego oraz przekazaniu praw autorskich do tego systemu. Zaznaczyć należy, że zlecenia dotyczą wyłącznie oprogramowania wytworzonego przez Wnioskodawcę, tj, produktu takiego, w który najpierw Wnioskodawca wkłada swoją pracę, aby go wytworzyć, za co jest odpowiednio wynagradzany, a następnie przekazuje wraz z produktem także przysługujące mu prawa autorskie za odpowiednim honorarium.

Za wykonaną pracę Wnioskodawca fakturuje i pobiera wynagrodzenie składające się z 2 odrębnie wycenionych, w Umowie o współpracę oraz aneksie do Umowy, części:

wynagrodzenia za usługi programistyczne, tj. niejako „robociznę” wykonane w trakcie obowiązywania umowy,
honorarium za przekazanie na rzecz Zleceniodawcy praw autorskich do stworzonego programu.
Całość przychodu jest rozliczana w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, zgodnie z powszechnie przyjętymi na rynku rozwiązaniami i funkcjonującymi wcześniej Interpretacjami, np:

 • Interpretacja IS w Bydgoszczy z 30 maja 2012 r (nr ITPB1/415-276/12/MR),
 • Interpretacja IS w Bydgoszczy z 23 października 2012 r. (nr ITPB1/415-877/12/MR).

Niestety Wnioskodawca zauważył zmiany w podejściu Izb Skarbowych do zagadnienia przekazywania praw autorskich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pojawiające się np w interpretacjach;

 • Interpretacja IS w Poznaniu z 2 grudnia 2013 r. nr (ILPB1/415-996/13-4/AP),
 • Interpretacja IS w Warszawie z 10 października 2013 r. nr IPPB1/415-718/13-4/EC,

zgodnie z którymi, twórcy nie powinni wliczać do przychodów z działalności gospodarczej kwot uzyskanych z przeniesienia autorskich praw majątkowych. Muszą opodatkować je na zasadach ogólnych jako działalność wykonywaną osobiście.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a dotyczących napisania oprogramowania na zlecenie i przekazania praw autorskich do niego, przy zastosowaniu odrębnej wyceny tych 2 zdarzeń właściwe jest odrębne opodatkowanie wykonanej pracy (napisania programu bądź części programu) jako przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś przekazania praw autorskich powstałych w trakcie prowadzenia tej działalności jako przychodów z praw autorskich zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT…

Zdaniem Wnioskodawcy, gdy przedsiębiorca świadczy usługę pisząc program na zlecenie, zgodnie z przedstawionym zamówieniem, wykonuje zadaną mu pracę (jego wytwór nie jest w całości wytworem autorskim, gdyż pomysł należy do kogoś innego a praca musi odpowiadać szczegółowym parametrom zamówienia) w ramach której w pewnym stopniu wykorzystuje też swoją pracę twórczą, a co za tym idzie za dodatkową opłatą (honorarium) korzysta z przysługujących mu praw autorskich i pokrewnych. W takim przypadku jego działalność nie będzie mogła być opodatkowana jednolicie.

Konieczne będzie wyodrębnienie z wykonanej usługi tej części, która podlega opodatkowaniu jako przychód z praw majątkowych i zastosowanie do niej przepisów art. 22 ust. 9 pkt 1-3 UoPDOF oraz opodatkowanie pozostałej części jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza – pkt 3,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) – pkt 7.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl natomiast art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Obowiązki podatkowe zależą, zatem od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanych wyżej przepisach. W sytuacji, gdy wykonywanie działalności dokonywane jest przez podatnika w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas posiada znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych jak np. „utwór”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W świetle art. 1 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Stosownie do art. 18 ustawy o PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Podkreślić przy tym należy, iż majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, wchodzące w skład majątku przedsiębiorcy mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej, gdyż łącznie z innymi składnikami przedsiębiorstwa służą realizacji określonych działań gospodarczych.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie wykluczają możliwości uzyskiwania przychodów, o których mowa w art. 18 updof, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody określone w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przychód uzyskany z tego tytułu zaliczany jest do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że przychody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu wynagrodzenia za usługi programistyczne oraz honorarium za przeniesienie prawa autorskiego do dzieła stworzonego przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należy zakwalifikować do przychodów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do przychodów z działalności gospodarczej.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji Dyrektorów Izb Skarbowych, działających w imieniu Ministra Finansów, tut. Organ informuje, że orzeczenia podatkowe wydawane są w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2014 r., nr IPPB1/415-457/14-2/EC